Home
Błąd
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
 • Kunena Błąd wewnętrzny: Proszę o kontakt z administratorem serwisu aby rozwiązać ten problem!
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Nabożeństwa z obietnicami
(0 przeglądających) 
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Nabożeństwa z obietnicami

Tajemnice sczęścia 10 lata, 8 mies. temu #1336

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
www.saintbirgitta.com

Tajemnica Szczęścia


Tajemnica Szczęścia - zbiór 15 modlitw, które miała otrzymać św. Brygida Szwedzka podczas
wizji Chrystusa w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami.
Historia
Według biografów Brygidy do objawienia doszło w Rzymie, kiedy odwiedziła ona bazylikę św.
Pawła za Murami. Tutaj, jak twierdziła, odbyć miała rozmowę z ukrzyżowanym Chrystusem. Do
dziś w bazylice można zobaczyć krucyfiks naturalnej wielkości dłuta Piotra Cavalliniego, przed
którym dojść miało do objawienia. Jak wynika z przekazów Brygidę od dłuższego czasu
zastanawiało, ile ciosów Chrystus otrzymał podczas swej męki. Podczas objawienia miał on jej
odpowiedzieć: Moje Ciało otrzymało 5480 ciosów. Jeżeli chcesz je uczcić pobożną praktyką,
zmów 15 Ojcze nasz i 15 Zdrowaś z modlitwami, których cię nauczyłem podczas całego roku
w ten sposób w ciągu roku uczcisz każdą Moją Ranę.
Za czasów św. Brygidy, w XIV wieku nie znano jeszcze techniki drukarskiej, dlatego uciekano się
do usług kopistów. Papież Urban VI zachęcał do zwiększania ilości powstających egzemplarzy. O
teksty te ubiegali się królowie, władcy, biskupi, uniwersytety, klasztory, biblioteki.
Modlitwy Tajemnic Szczęścia i towarzyszące im obietnice jakie miała otrzymać Brygida zostały
przepisane z książeczki i wydane w Tuluzie w 1740 przez jezuitę ojca Adriana Parvilliersa,
misjonarza apostolskiego Ziemi Świętej z pozwoleniem, aprobatą i poleceniem ich
rozpowszechniania. Przetłumaczono je na wiele języków, w tym także na język polski.
Publikacja ta uzyskała potwierdzenie wielu dostojników kościelnych, jak np. kardynała Pierre'a
Girauda arcybiskupa Cambrai w 1845 roku, arcybiskupa Tuluzy Floriana-Julesa-Félixa Despreza w
1863 roku. 31 maja 1862 książeczka otrzymała błogosławieństwo papieża Piusa IX. Podstawowy
tekst tej religijnej broszurki w tłumaczeniu na pięć języków został przedłożony Świętej Kongregacji
ds. Obrzędów dnia 20 kwietnia 1950. Wydawcą jest Casa di Padre Pio Case postale 231, Saint-
Remi, Quebec, Kanada.
Piętnaście modlitw św. Brygidy zwanych popularnie Tajemnicą Szczęścia, cieszy się od wielu lat
zainteresowaniem poszczególnych osób i różnych środowisk kościelnych. Hierarchowie katoliccy
udzielali im kilkakrotnie swojej aprobaty, jak to wynika z powyższego opisu. Również dla
przekładu polskiego władza kościelna wyraziła swoją zgodę.
Zasady
Praktykowanie Tajemnicy szczęścia polega na codziennym, trwającym przez rok odmawianiu
wszystkich piętnastu modlitw, co zajmuje ok. 20 minut każdego dnia.
Obietnice
Chrystus w czasie objawienia św. Brygidy w formie obietnicy miał również dodać, że ktokolwiek
zmówi te modlitwy podczas roku:
1. Uwolni 15 dusz ze swej rodziny z czyśćca.
2. 15 sprawiedliwych spośród krewnych zostanie potwierdzonych i zachowanych w łasce.
3. 15 grzeszników spośród krewnych zostanie nawróconych.
4. Osoba, która zmówi te modlitwy, osiągnie pewien stopień doskonałości.
5. Już na 15 dni przed śmiercią będzie przeżywała szczery żal za wszystkie popełnione grzechy z
świadomością ich ciężkości.
6. Na 15 dni przed śmiercią dam jej Moje najświętsze Ciało, ażeby przez Nie została uwolniona od
głodu wiecznego oraz dam jej Moją drogocenną Krew do picia, by na wieki nie doznała
dokuczliwego pragnienia.
7. Położę przed nią Mój zwycięski Krzyż jako pomoc i obronę przeciw zasadzkom nieprzyjaciół.
8. Przed jej śmiercią przyjdę do niej z Moją najdroższą i ukochaną Matką.
9. Przyjmę z dobrocią jej duszę i zaprowadzę do wiecznej radości.
10. Zaprowadziwszy ją tam, dam jej kosztować z przedziwnej studni Mojej Boskości, czego nie
uczynię tym, którzy nie odmawiali tych czy podobnych modlitw.
11. Trzeba wiedzieć, że choćby ktoś żył przez 30 lat w grzechu, lecz potem skruszonym sercem
odmawiałby pobożnie te modlitwy albo przynajmniej powziął postanowienie ich odmawiania, Pan
mu odpuści jego grzechy.
12. Obroni go przed zgubnymi pokusami.
13. Zachowa mu pięć zmysłów.
14. Uchroni go przed nagłą śmiercią.
15. Uwolni jego duszę od kar wiecznych.
16. Człowiek ten otrzyma wszystko, o co poprosi Pana Boga i Najświętszą Pannę.
17. Jeśliby ktoś żył zawsze według woli Boga i musiałby umrzeć przedwcześnie, życie jego
zostanie przedłużone.
18. Ktokolwiek zmówi te modlitwy, uzyska za każdym razem odpust cząstkowy.
19. Człowiek ten otrzyma zapewnienie, że cieszyć się będzie szczęściem chórów anielskich.
20. Każdy, kto by innych nauczył tych modlitw, nie będzie nigdy pozbawiony radości i zasługi, ale
one trwać będą wiecznie.
21. Tam, gdzie odmawia się te modlitwy, Bóg jest obecny swoją łaską.
MODLITWY
PIERWSZA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
(Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj
nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.)
1 Zdrowaś Maryjo...
(Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.)
O Jezu Chryste! Słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością.
Radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe Zbawienie i
Nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś, że największym Twoim
zadowoleniem jest być między ludźmi, tak, że z miłości dla nich po upływie
zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką, wspomnij sobie, o Jezu, wszystkie
cierpienia zniesione od chwili poczęcia, a zwłaszcza w czasie swojej świętej Męki,
jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego.
Wspomnij sobie, Panie że urządzając Wieczerzę Eucharystyczną wraz z uczniami, po
umyciu im nóg, dałeś swoje Najświętsze Ciało i Drogocenną Krew, a udzielając
pociechy ze właściwą sobie dobrocią przepowiedziałeś bliską swoją Mękę.
Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej Duszy odczułeś, wyznając wobec
najbliższego otoczenia: ”Smutna jest dusza moja aż do śmierci”. Wspomnij wszystkie
obawy, niepokoje i boleści, które Twoje delikatne Ciało znosiło przed
ukrzyżowaniem, kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając się
Krwawym Potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany
przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie
sądzony przez trzech sędziów, tuż przed uroczystym świętem Wielkanocy, czyli
Paschy. Wspomnij, że przywiązano Cię do słupa i rozdarto Ciało biczami, że byłeś
obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię
ukoronowano cierniami, do ręki włożono trzcinę, zasłonięto oczy i twarz, że Cię
policzkowano i obrzucono obelgami. Na pamiątkę tych wszystkich zniewag i boleści,
które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym Mękę Krzyża, daj mi przed nadejściem
śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić
godne zadośćuczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen.
DRUGA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Prawdziwa wolności Aniołów, Raju niezmąconego szczęścia, wspomnij
sobie na odrazę i smutek, które odczułeś, kiedy nieprzyjaciele otoczyli Cię jak
wściekłe lwy i tysiącami zniewag, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi
wymyślnymi udrękami prześcigali się w zadawaniu cierpień. Ze względu na te
tortury i stek obelżywości, błagam Cię, Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzów
wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, a roztaczając błogosławioną
opiekę prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen.
TRZECIA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Stworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć, ani
objąć. Ty, który ogarniasz i zespalasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie na
gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci, przywiązując Twoje święte ręce i nogi
do krzyża, przeszyli je na wylot grubymi, stępionymi gwoździami. Rozciągając Cię z
niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, nie syci Twych cierpień, miotali obelgi na
wszystkie strony i dając upust swojej wściekłości, powiększali Twoje Rany przez
zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których
doświadczyłeś podczas ukrzyżowania, daj mi Twoją świętą bojaźń i Twoją
prawdziwą miłość. Amen.
CZWARTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Lekarzu niebieski, wyniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi,
wspomnij na obicia i złamania, jakich doznałeś w swoich członkach, tak że każdy z
nich został w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głowy nie znaleziono miejsca na
Twoim Ciele, które nie byłoby pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając
o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do Ojca za nieprzyjaciół
słowami: ”Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. Na mocy tego
bezgranicznego Miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści, spraw, żeby pamięć o
Twojej gorzkiej Męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła
odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen.
PIĄTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Zwierciadło odwiecznego Blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś,
kiedy w świetle Boskiego poznania, rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy
mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej Męki, widziałeś zarazem tłumy
skazanych, którzy szli na potępienie z powodu niezliczonych grzechów. Żal Ci było
tych nieszczęśliwych ludzi zgubionych i zrozpaczonych. Przez to bezgraniczne
współczucie, a zwłaszcza przez wzruszającą dobroć okazaną skruszonemu łotrowi
współukrzyżowanemu na Golgocie, kiedy Mu powiedziałeś: ”Dziś ze mną będziesz
w raju”, błagam Cię o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mnie grzesznemu w godzinę
śmierci. Amen.
SZÓSTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Łaskawy i upragniony Królu, wspomnij na boleść, którą odczułeś, przykuty
do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy Twoi
krewni i przyjaciele opuścili Cię z wyjątkiem ukochanej Matki, która stała wiernie
przy Tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś Ją swojemu wiernemu Uczniowi,
mówiąc do Najświętszej Maryi Panny: ”Niewiasto, oto syn Twój!” i do świętego
Jana: ”Oto Matka Twoja!” Błagam Cię, o mój Zbawicielu, przez miecz boleści, który
ongiś przeszył duszę Twojej Najboleśniejszej Matki, współczuj ze mną we
wszystkich utrapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych jak i duchowych,
abym je wszystkie przezwyciężył w życiu a zwłaszcza w ostatniej godzinie
przed nadejściem śmierci. Amen.
SIÓDMA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Źródło niewyczerpanej litości, który z głęboką miłością wypowiedziałeś na
krzyżu tęsknotę: ”Pragnę!” Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę
Cię, o mój Odkupicielu, rozpal pragnienia naszych serc, byśmy wytrwale dążyli do
doskonałości. Wygaś w nas całkowicie pożądliwość ciała i żądze światowe. Amen.
ÓSMA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Słodyczy serc, niepojęta Dobroci, przez gorzką żółć i ocet, których
skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje
Ciało i Twoją bezcenną Krew, lekarstwo i pociechę naszych dusz, w czasie
ziemskiego pielgrzymowania i w godzinie śmierci. Amen.
DZIEWIĄTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Cnoto królewska, Radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy
zatopiony w smutku z powodu zbliżającej się śmierci, znieważony, wykpiony przez
wybrany naród, opuszczony przez Ojca Twego, wołałeś głośno: ”Boże Mój, Boże
Mój, czemuś Mnie opuścił?” Zaklinam Cię, o mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę,
abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wywołuje zbliżająca się
śmierć i sąd Boży. Amen.
DZIESIĄTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Który jesteś Początkiem i Końcem wszystkich rzeczy, Życiem i Szczytem
cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych
boleściach. Przez ten bezmiar cierpień, spowodowany okrutnymi Ranami, które
zadały grzechy świata, naucz mnie zachować z prawdziwą Miłością Twoje
przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedyną drogą do
zbawienia. Amen.
JEDENASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Niezgłębione źródło Miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o Twoich
Ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości i wypełnił wszystkie
wnętrzności, wyrwij mnie nędznego z grzechów i ukryj w głębi tych Ran przed
zagniewanym Obliczem Sprawiedliwości, aż minie Twe oburzenie i słuszny gniew.
Amen.
DWUNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Zwierciadło prawdy, Miłości, zwieńczająca wszystkie siły ducha, Znaku
jedności, rozdarty i umęczony obfitym upływem godnej uwielbienia Krwi, wspomnij
na niezliczone Rany, które okryły Cię od stóp do głowy. O niezmierna i totalna
boleści, którą znosiłeś w swym dziewiczym ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co
mogłeś nadto dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? Zaklinam Cię, o mój
Zbawicielu, wszystkie swoje Rany znacz drogocenną Krwią w moim sercu, abym
mógł w nim ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Spraw, aby przez moje
przylgnięcie do Twojej Męki zaznaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień.
Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą. Skarbie
wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to,
o co Cię błagam. Amen.
TRZYNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Odwieczna Potęgo, Królu nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na
boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły, zarówno ciała jak i ducha,
kiedy skłaniając głowę oświadczyłeś: ”Wykonało się”. Błagam Cię, Panie Jezu, przez
zupełne wyczerpanie i przygniatający niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem
dzieła Odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja
będzie w udręce, a serce pełne trwogi. W Tobie ufność pokładam. Amen.
CZTERNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Jedyny Synu Ojca, Blasku i Wyrazie Jego Istoty, wspomnij na serdeczne i
pokorne polecenie się Ojcu w ufnej wypowiedzi: ”Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha
mego”. I wtedy skonałeś. Ale choć całe ciało okaleczałe i zbroczone Krwią, oddając
ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa Boska moc otworzyła źródło Miłosierdzia i
wylała zdroje łask odkupieńczych dla ludzkości. Przez tę drogocenną śmierć i
wszystkie jej okoliczności, błagam Cię, Królu Świętych, wzmocnij mnie i pomóż w
walce przeciw szatanowi, ciału i krwi, ażebym umarły dla świata żył tylko Tobą i dla
Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją pielgrzymią i wygnańczą
duszę u bram wieczności. Amen.
PIĘTNASTA MODLITWA
1 Ojcze nasz...
1 Zdrowaś Maryjo...
O Jezu! Usymbolizowany w życiodajnej, rajskiej winorośli, wspomnij na obficie
broczącą Krew, która popłynęła hojnie z Twego Ciała jak wino z dojrzałych gron w
tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką Krew i Wodę do ostatniej
kropli. Wisząc wysoko na krzyżu z opadłą Najświętszą Głową, stałeś się jak pęk
zeschniętej mirry, bezwładny, odrętwiały, bez śladu życia na zewnątrz i we wnętrzu
Ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew,
Błagam Cię, o słodki Jezu, zrań moje serce łaską, ażeby łzy pokuty i miłości stały się
dla mnie dniem i nocą tak potrzebne, jak chleb powszedni. Nawróć mnie całkowicie
do Siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa
była Ci miła, a koniec życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju, gdzie
mógłbym Cię chwalić i błogosławić na wieki wraz ze wszystkimi Świętymi. Amen.


ŚWIADECTWA


ktos napisano 6.08.2008 11:38


Kilka komentarzy o tej modlitwie ze strony internetowej: Ta modlitwa czyni cuda, zmienia życie , wyprowadziła mnie z depresji; przekazujmy ją innym aby inni też mieli okazję na zmianę życia. &&&&& Odmawiam te modlitwy kilka lat codziennie i bardzo pomagły naszej rodzinie, jeśli chodzi o relacje z dziećmi, które dawniej były bardzo trudne i mieliśmy z nimi ogromne problemy. Dziś ten najtrudniejszy syn kończy Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. Bóg każdą obietnicę spełnia, tylko wierzmy Jemu, wszystko w swoim czasie i dla naszego dobra. Wiele czasu spędza się przed telewizorem a te modlitwy zajmują około 15 min dziennie. Czy to tak trudno.? &&&& To są piękne modlitwy,ja też wierzę w jej moc. Udało mi się codziennie przez rok ją odmawiać. Zachęcam wszystkich to naprawdę nie jest trudne.Początkowo może tak,ale później to się tęskni za codzienną modlitwą - rok szybko zleci. I wcale nie czuje sie upływu czasu. &&&&& Ja odmawiam od niedawna te modlitwy i musze przyznać, że dają spokój , bezpieczeństwo .pomagają w życiu . Mam zamiar odmawiać je przez rok a może nawet dłużej. Pozdrawiam &&&& Modlitwy te odmawiam cvodziennie już 10 miesięcy i widzę ogromne zmiany jakie powoduje ona w mojej duszy. Urozmaicam je własnymi rozważaniami - tak, że zajmujeą mi około 45 min. dziennie. Czasami jest ciężko. Czasami odmawiam je z łatwością. Ale są to rozmowy z Jezusem coraz głębsze i coraz bardziej mi potrzebne. Staram się je upowszechniać - ale to dość trudne ze względu na ich obiętość (w sumie). Choć warto - moc ich jest wielka, a przyjaźń jaką zawiązuje się z Jezusem i z naszą Matką - Maryją jest przeogromna. &&&&& Modlę się tą Modlitwę 10 miesięcy, uważam że jest cudowna... Człowiek się 'po Niej' czuje jakoś tak inaczej... Mnie też jest czasem ciężko się skupić, nie jest to Modlitwa prosta, trzeba ją przyjmować całym sercem i całym umysłem, (zresztą chyba jak każdą) ale uważam, że na prawdę warto a przynajmniej spróbować się Ją modlić, mnie pomogła na wiele problemów, zdarzały

Kasiaa napisano 22.04.2008 22:55


Rewelacyjne są te modlitwy, bardzo pomagają
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
Ostatnio zmieniany: 9 lata, 7 mies. temu przez sylka1989.

Nabożeństwo do pierwszych sobót miesiąca 10 lata, 7 mies. temu #1625

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca


matka.jpg


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OBJAWIA SIĘ W FATIMIE


W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się później, gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych:


Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.


Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników:


Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi wstawiać (sierpień).


Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała do nich:


Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokoju.... Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój (13 lipca).


NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA


Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus powiedział:


Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać.


Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca:


Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.


13 września 1939 r. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i rozwija się na całym świecie. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:

1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,
2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,
4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę,
a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,
5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.


NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA


Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.


Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.


CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA


Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:

1. w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej, byleby w tym
dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;
2. przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji;
3. odmówić pięć tajemnic różańcowych;
4. przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.


Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:


To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością...


Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają je odprawiać, lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze względu na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby, które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.


Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.


W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:


Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).


źródło:tutaj
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php

Sen N.M.P 10 lata, 7 mies. temu #1663

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
Przyszedł do Niej Pan Jezus i zapytał. Matko czy śpisz? Zasnęłam odrzekła Maria, ale Ty mnie Synu obudziłeś. Widziałam Cię w Ogrójcu , od Annasza do Kajfasza od Piłata do Heroda prowadzonego. Tam na Twą święta Twarz pluto i koronowano Cię cierniami, potem Cię sądzono. Przywiązano Cię do słupa kamiennego, bito łańcuchami, a Twe święte Ciało krwawiło. Potem Cię do krzyża przybito, bok włócznią przebili z którego wypłynęła krew i woda Święta. Z krzyża Święte Ciało zdjęli i na rękach moich złożyli.

Jezus odpowiedział najczulej, o Matko miłosierdzia, kto ten Sen Twój przy sobie będzie nosił i odmawiał będzie ,albo słuchał o tym, ten bez grzechu śmiertelnego będzie i nie Umrze nagłą śmiercią bez przyjęcia Ciała i Krwi mojej. Kto Cię Matko o cokolwiek będzie prosił - otrzyma. Kto ten sen przy sobie będzie nosił 100 dni odpustu otrzymał nie zginie ani na wojnie ,ani w drodze, w domu ,gdzie Będzie się znajdował, nawet ogień nie będzie mu szkodził.


MODLITWA


Boże Wszechmogący, któryś cierpiał za wszystkie grzechy ludzkie i śmierć na Krzyżu poniósł, bądź z nami Święty Krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Udziel nam wszelkiej swojej dobroci i litości. Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa odwracaj od nas wszelkie zło .Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa udziel nam laski wiecznego zbawienia. Święty Krzyżu Chrystusa oddal od nas nieszczęścia i choroby .Święty Krzyżu Jezusa Chrystusa zachowaj nas od wypadków i nagłej śmierci. Niech zawsze wychwalam i czczę Święty Krzyż Jezusa Chrystusa!. Jezu Nazareński ukrzyżowany i umęczony za grzechy ,nasze winy ,miłosierdzie nad nami przez wszystkie wieki miej.

Modlitwa ta została znaleziona w 1505 roku przy grobie Świętym i przesłana do Kościoła Św. Michała we Francji ( Florencji?).Ten kto będzie odmawiał tę modlitwę i będzie ją nosił przy sobie, ten nie zginie nagłą śmiercią, ani się nie utopi, nie spali, ani żadna trucizna nie będzie mu szkodzić. Nie wpadnie w ręce wroga i nie polegnie w bitwie. Osoba odmawiająca tę modlitwę będzie błogosławiona Kto tę modlitwę będzie nosił przy sobie, ten nie umrze śmiercią nagłą, a nawet gdy ktoś w towarzystwie będzie chory po przyłożeniu do prawego boku chorej osobie pomoże mu bardzo, będzie uzdrowiony. A kto ją przepisze dla siebie i drugich osób tego Pan Jezus błogosławi, a w domu zostawiona ta modlitwa chronić nas będzie w czasie burz od grzmotów i piorunów!.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php

POTĘZNA NOWENNA OD NASZEGO OJCA 10 lata, 6 mies. temu #1723

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
NAJPOTEŻNIEJSZA NOWENNA OD SAMEGO NASZEGO TATY SKIEROWANA DO WSZYSTKICH!!!!!(naprawde polecam)!!!!Oto postanowiłem podać dzisiaj poprzez Żywego
Płomienia kolejny ratunek, kolejne Źródło Bożych
Łask oraz ratunku, dla tego biednego świata. Chcę,
pragnę, abyście prosili Bożą Opatrzność, zwłaszcza o
duchową opiekę, jak również i o tę materialną.
Obiecuję proszącym pomnożenie licznych Bożych
Łask.:

1. Obiecuję, każdemu kto będzie miał we czci i
poważaniu Świętą Bożą Opatrzność pomnożenie
wszelkich Bożych łask o tysiąc razy.
2. Obiecuję, czcicielom łaskę, że chociaż ktoś
odmówi jeden raz tę Nowennę w całości, nie
zazna ognia piekielnego.
3. Obiecuję czcicielom, łaskę pomnożenia Bożej
Opieki w sferze ducha, przed nadmiernymi
atakami i pokusami diabła, a zwłaszcza tymi
ciężkimi.
4. Obiecuję specjalną opiekę nad grzesznikami, za
których modlić się będą o ich nawrócenie.
5. Obiecuję spełnianie próśb ze sfery ducha na
tyle, na ile to nie będzie działać na szkodę
jakiejkolwiek osoby, która prosi o daną Łaskę
Bożą.
6. Obiecuję stałą opiekę materialną tym osobom,
które modlić się będą o opiekę Bożej Opatrzności
dla siebie, ale o wiele więcej otrzymają Łask
Bożych ci, co będą się modlić i wstawiać za inne
osoby.
7. Obiecuję, czcicielom łaskę zrozumienia Woli i
Drogi Bożej jaka jest wobec nich, a także wobec
ich bliskich i znajomych w intencji których
modlić się będą.
8. Obiecuję wzrost cnót i Życia Bożego u tych,
którzy będą się modlili słowami tej nowenny.
9. Obiecuję wzrost i pomnożenie Łaski Bożej w
duszach ludzi modlących się tymi modlitwami.
10. Obiecuję nawrócenie się szczególnie
zatwardziałych grzeszników
11. Obiecuję uwalnianie systematyczne od
wpływów i prześladowań demonicznych ludzi
opętanych i owładniętych.
12. Obiecuję modlącym się tymi modlitwami
specjalnej Łaski Bożej tzw. Łaski Niespodzianki.
Oto jest dwanaście obietnic dane tym, którzy będą
czcicielami Bożej Opatrzności.


Plik załącznika:

Nazwa pliku: NowennadoBoejOpatrznociZUwielbieniemBogaOjca.pdf
Wielkość pliku: 342 KB
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
Ostatnio zmieniany: 10 lata, 6 mies. temu przez sylka1989.

Nabożeństwa z obietnicami 10 lata, 4 mies. temu #1859

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
AKTY UWIELBIENIA BOGA OJCA
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny , Stwórco Nieba i
ziemi i całego wszechświata.
Chwała Ojcu....
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i
Twojej Potędze.
Chwała Ojcu.
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości ,
Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu.
Chwała Ojcu...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i
Twoich Świętych.
Chwała Ojcu ...
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich
istotach żywych , które stworzyłeś.
Chwała Ojcu..........
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich
dziełach Rąk Twoich.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i
Miłosierdzie.
Chwała Ojcu....
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny że przez Ofiarę Syna

Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś
nas z niewoli
grzechu.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to że dałeś nam
Maryję jako Matkę - Współodkupicielkę i Pośredniczkę
wszystkich
Łask.
Chwała Ojcu...
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i
Łaskę Ducha Świętego włączyłeś nas do Królestwa
Twojego jako
dzieci Boże.
Chwała Ojcu...
Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze , abyśmy zawsze
byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy
zawsze pełnili
Twoja Wolę , przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego
Matkę Maryję , Współodkupicielkę i Pośredniczkę
Wszystkich Łask.
Amen.
Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra , niech Cię
wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie .
Amen.
Pragniemy aby
w Kościele Św. ustanowione było specjalne święto ku
Twojej czci i ku Twojej chwale, w pierwszą niedzielę
sierpnia, jeżeli w dzień powszedni, chciałbym aby to był
zawsze siódmy dzień tego miesiąca, są to słowa Ojca
Przedwiecznego wszystkich Narodów, jednoznacznie
potwierdzające potrzebę ustanowienia w/w święta ku
Jego czci. Amen.
Ojcze nasz..... Zdrowaś ......Chwała Ojcu.......

Akt miłości ku czci Boga Ojca
/ mów Mu ciągle ,że Go kochasz/

Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje ,kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać , będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem.
Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano.
Duch święty jest mało czczony.
Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo do Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób.
Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce.

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze ,kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie , ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziekuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać, jak Cię kochają wszyscy
Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi
Święty Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak kochała Cię na ziemi
Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cie kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch
Święty, ratuj dusze!
Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane serce Maryi, dla ratowania tych
wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie
wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi,
które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i
ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.Amen
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi
Dziewica Maryja. Amen.


Źródło: Najpotężniejsza Nowenna Do Bożej Opatrzności
Orędzie Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci(uznane prze Kościół)
www.bogojciec.pl/wprowadzenie.html

Nowenna na stronie: www.mocmodlitwy1.republika.pl/nowenna_do_bozej_opatrznosci.html
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php

Odp: Nabożeństwa z obietnicami 9 lata, 9 mies. temu #2223

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php

Odp: Nabożeństwa z obietnicami 9 lata, 7 mies. temu #2410

 • sylka1989
 • ( Moderator )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 894
 • Oklaski: 36
Obietnice Zbawiciela dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza


1)Ci, którzy w nocy z czwartku na piątek, trwają na godzinnej modlitwie dla uczczenia Najświętszego Sakramentu Ołtarza (może to mieć miejsce również w domu), zakończą swoje życie po przyjęciu Komunii Świętej i tak przejdą do wieczności.

2)Ci, którzy w czwartek, w czasie dnia nawiedzą na pół godziny kościół i będą przebywać zupełnie z przodu, blisko Tabernakulum, otrzymają wysoki stopień poznania wiary, miłości do Sakramentu Ołtarza i poznają tajemnicę Mojej Wszechmocy, a przez to osiągną także pozbawioną egoizmu, prawdziwą miłość do bliźnich, jak również jej dobre zrozumienie.

3)Ci, którzy wysłuchują codziennie z głębokim nabożeństwem Mszy Świętej, mogą uzyskać dla swoich bliskich we wszystkich potrzebach wiele pomocy i łask, a w wieczności będą przebywać zupełnie blisko Mnie.

4)Tym, którzy Mi przyniosą w darze jakąś ofiarę lub przezwyciężenie siebie przed przyjęciem Komunii Świętej dla uczczenia Sakramentu Ołtarza, otrzymują takie pragnienie Komunii Świętej i żarliwie pożądanie Mnie, że już nie będą mogli beze Mnie żyć i w ten sposób każde jej przyjęcie istotnie godne będzie dla nich, o podwójnej wartości.

5)Tych, którzy Mi poświęcą pół godziny po przyjęciu komunii Świętej na dziękczynienie i uwielbienie, będą wprowadzał coraz głębiej w tajemnicę Mojej Miłości, przez co oczyści się ich sumienie i osiągną jasne i pewne rozeznanie swoich słabości i błędów.

6)Tym, którzy w czasie Świętego Przemienia, gdy kapłan podnosi Moje Ciało skrwawione i kielich KRWI Mojej, proszą zawsze z pokorą o łaskę pomocy i o radę, otrzymują je natychmiast w stopniu koniecznym do zbawienia.

7)Tych, którzy w czasie Przeistoczenia ofiarują samych siebie Ojcu Przedwiecznemu w jedności ze Mną, Moimi Ranami i KRWIĄ w duchu pokuty za grzechy świata, będę umacniał Moją łaską aż do ich końca, będę ich prowadził, umacniał i pocieszał, tak że nie będą już potrzebowali ludzkiego pocieszenia.

8)Tym, którzy będą się modlić godzinę przed wystawionym Sakramentem ołtarza i z uczuciem szczerej pokory - żałując za grzechy świata - ofiarują Moją Najdroższą KREW Bogu Ojcu, daję zapewnienie, że ich godzina modlitewna będzie Mi się podobała, że przebaczę im wszystkie grzechy, przyozdobię ich też za to wieloma łaskami, a przede wszystkim darem mądrości.

9)Ci, którzy ze szczególnym upodobaniem uczestniczą w nabożeństwie z błogosławieństwem, w czasie którego odmawiana będzie Koronka do Ran, albo Litania do Sakramentu Ołtarza, osiągną szczególny stopień świętości, a Moja szczególna opieka będzie im towarzyszyła zawsze, jak też Moja łaska i błogosławieństwo.

10)Tym, którzy postarają się i przyprowadzą innych do Tabernakulum, albo przyjdą z jedną duszą bratnią na godzinę adoracji modlitewnej, udzielę wielkiej łaski, że staną się światłem i przewodnikiem dla tych bliźnich, którzy są jeszcze oddaleni ode Mnie, doprowadzę ich do Nieba i staną się oni Moim narzędziem dla ratowania ludzkości.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci, a dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju szczególnie tych co z nikąd nie mają pomocy Amen

Maria Simma

Dusze czyśćcowe mówią, że wielu ludzi dostaje się do piekła, ponieważ za mało ludzi modli się za nich. Przez odmawianie rano i wieczorem poniższej modlitwy odpustowej, wiele dusz uratować można przed potępieniem. Simma widziała pewnego razu takie dusze, których losy ważyły się między piekłem i czyśćcem.

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej Niepokolanej, obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi. Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się za umierającymi. Amen

Strona o Czyśćcu bardzo polecam i zapraszam ;

czysciec.npx.pl/news.php
 • Strona:
 • 1
 • 2
Wygenerowano w 0.79 sekundy