Home
Witamy, Gościu
Nazwa użytkownika Hasło: Zapamiętaj mnie

Uzdrowienia z Imprimatur
(1 przeglądających) (1) Gość
 • Strona:
 • 1
 • 2

TEMAT: Uzdrowienia z Imprimatur

Odp: Uzdrowienia z Imprimatur 4 lata temu #3890

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1293
 • Oklaski: 8
ROZDZIA VII Ł
Pomoc w uzdrowieniu
Niektórzy autorzy sygnalizuj przeszkody w uzdrowieniu i wy ą szczególniaj listy czynów ą
lub postaw, które blokuj dzia ania Pana. Wydaje si to by spraw sporn , gdy Jezus jest Panem ą ł ę ć ą ą ż
rzeczy niemo liwych i nic nie jest w stanie przeszkodzi Mu w Jego zbawczym dzia aniu. Jest On ż ć ł
ca kowicie wolny, a ponadto posiada moc mo e On dzia a z nasz wspó prac lub bez niej. Dzia a ł ż ł ć ą ł ą ł
na ró ne sposoby: raz tak, raz inaczej. Pewne jest to, e uzdrawia nas bez naszych zas ug, za darmo. ż ż ł
Na przyk ad twierdzi si , e brak wiary jest przyczyn , dla której Bóg nas nie uzdrawia. By em ł ę ż ą ł
jednak wiadkiem uzdrowie po ród muzu manów oraz uzdrowie ludzi niewierz cych. Nie mo emy ś ń ś ł ń ą ż
narzuca Bogu adnych regu dzia ania. Jego drogi nie s naszymi drogami one góruj nad tym, ć ż ł ł ą ą
co my limy (Iz 55,. ś
Z tego te powodu wol mówi o sposobach, które pomagaj Bogu dzia a i ż ę ć ą ł ć przy pieszaj to ś ą
dzia anie. aska Bo a jest skuteczna sama w sobie, lecz je li padnie na gleb przygotowan , mo e ł Ł ż ś ę ą ż
wyda owoc obfitszy. ć
A. Ewangelizuj cą
Najgorsze, co mo na by uczyni , to oderwa pos ug uzdrawiania od jej kontekstu zwi zanego ż ć ć ł ę ą
z g oszeniem Ewangelii. Uzdrawianie, które jest oddzielone od g oszenia zbawienia w Jezusie ł ł
Chrystusie, mo e by bardzo atwo le zrozumiane. Obietnica Chrystusa brzmia a w nast puj cy ż ć ł ź ł ę ą
sposób: W imi moje z e duchy wyp dza b d , nowymi j zykami mówi b d , na chorych r ce k a ę ł ę ć ę ą ę ć ę ą ę ł ść
b d , a ci odzyskaj zdrowie . Zosta a ona dana bezpo rednio po s owach: Id cie na ca y wiat ę ą ą ł ś ł ź ł ś
i g o cie Ewangeli wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,14-16). ł ś ę
Ewangelizowa , to znaczy g osi ca kowite zbawienie cz owieka przez Jezusa Chrystusa. To ć ł ć ł ł
ca kowite zbawienie obejmuje dusz , cia o oraz ducha. Uzdrawianie bez g oszenia Dobrej Nowiny jest ł ę ł ł
dzie em znachorów. Uzdrowienia dzia ane przez Boga zawsze znajduj si w kontek cie g oszenia ł ł ą ę ś ł
Ewangelii. Jezus wys a Swoich uczniów, aby g osili Ewangeli (równie przez uzdrawianie), ł ł ł ę ż
przy czym nie chodzi o tylko o uwolnienie od chorób, ale tak e o przekazywanie or dzia. Te dwie ł ż ę
rzeczy id zawsze ze sob w parze. Ostatnie s owa z Ewangelii w. Marka brzmi : I g osili wsz dzie ą ą ł ś ą ł ę
s owo, a Pan wspó dzia a z nimi poprzez znaki i cuda, które towarzyszy y nauce . ł ł ł ł ł
To w a nie z tego powodu nie lubi modli si za chorych, gdy nie mog g osi , e Jezus yje ł ś ę ć ę ę ł ć ż ż
i przedstawi kilku wiadectw, które ukazuj , e Ewangelia jest prawdziwa i jest prze ywana równie ć ś ą ż ż ż
dzisiaj. Jestem wiadkiem pomno enia cudów i znaków wtedy, gdy g osi si Jezusa. Nie mog ś ż ł ę ę
zrozumie , jak mog istnie jeszcze ludzie, którzy s zdziwieni cudami i nie chc ich zaakceptowa . ć ą ć ą ą ć
Dla mnie osobi cie bardziej zadziwiaj ce by oby, gdyby Jezus nie dotrzymywa Swoich obietnic ś ą ł ł
uzdrowienia chorych, gdy g osimy Jego Imi . ł ę
W czasie kongresu charyzmatycznego w Quebec, w 1974 roku, poproszono mnie
o poprowadzenie sesji na temat znaków, które towarzysz przepowiadaniu Ewangelii. Sala ą
konferencyjna by a wype ł łniona przez ponad 2000 osób. Poniewa by wielki ha as, osobi cie poszed em ż ł ł ś ł
zamkn drzwi od korytarza, aby odci nas od prze ąć ąć szkadzaj cych nam d wi ków. Na ą ź ę korytarzu
znajdowa a si pewna kobieta na wózku inwalidzkim, która nie chodzi a od pi ciu i pó lat. Zaprosi em ł ę ł ę ł ł
j , aby wesz a do rodka, ale odpowiedzia a mi: ą ł ś ł
 Bardzo bym chcia a, ale mi nie pozwolono, poniewa sala jest przepe niona, a ja nie mog chodzi ł ż ł ę ć
o w asnych si ach. ł ł
 Prosz wej ! powiedzia em do niej i popcha em wózek w kierun ę ść ł ł ku sali. Zamkn em drzwi ął
i zacz em konferencj , k ad c nacisk na konieczno g oszenia faktu, e Jezus zmartwychwsta , e yje ął ę ł ą ść ł ż ł ż ż
i uzdrawia oraz zbawia ka dego cz owieka i wszystkich ludzi. ż ł
Z o y em wiadectwo mojego uzdrowienia i opowiada em o tym, jak Pan uzdrawia Swoj ł ż ł ś ł ą
mi o ci . Podkre la em wag wiadczenia o tym, e Bóg dzia a cuda w naszym yciu. Pewien cz owiek ł ś ą ś ł ę ś ż ł ż ł
wsta i powiedzia : ł ł
 Jestem chrze cijaninem i wierz w Boga. Ale jestem tak e lekarzem i uwa am, e zanim b dziemy ś ę ż ż ż ę
twierdzi , e zostali my uzdrowieni, powinni my przej przez badania lekarskie, jak ma to miejsce ć ż ś ś ść
na przyk ad w Lourdes... ł
 Jako lekarz mo e pan tak s dzi , ale je li kto nagle odczuwa, e jest uzdrowiony, jak to by o ż ą ć ś ś ż ł
w moim przypadku, nie jest on w stanie czeka na to, co powiedz lekarze, aby z o y Bogu ć ą ł ż ć
dzi kczynienie. Powtórzy jeszcze raz to, co mówi , u ywaj c s ów, których nawet dobrze ę ł ł ż ą ł
nie rozumia em, mówi c, e powinni my by ostro ni itp... Jego uwagi by y niczym lód, który zmrozi ł ą ż ś ć ż ł ł
ca e zgromadzenie i nie wiedzia em, co mu odpowiedzie . Tymczasem, gdy ów lekarz podporz dkowa ł ł ć ą ł
wszystko swojej m dą ro ci i roztropno ci, kobieta z ś ś wózka inwalidzkiego odczu a wielk si , podnios a ł ą łę ł
si i zacz a w przej ciu i o w asnych si ach. Choroba trwa a pi lat: z powodu wypadku drogowego ę ęł ś ść ł ł ł ęć
straci a zdolno chodzenia na w asnych nogach. Dokonywano jej skomplikowanych operacji ł ść ł
w kolanach i patrz c oczami medycyny niemo liwe by o, aby chodzi a kiedykolwiek. Lecz Pan kaza jej ą ż ł ł ł
powsta w ród oklasków i uwielbienia, które p yn o z sali. Jedni p akali, inni b ogos awili Boga. ć ś ł ęł ł ł ł
Kobieta nazywa a si Helene Lacroix. Przysz a do mikrofonu i z o y a wiadectwo. Kiedy sko czy a ł ę ł ł ż ł ś ń ł
i kiedy t um zacz klaska , zwróci em si do owego lekarza, czy s dzi on, e trzeba czeka na wyniki ł ął ć ł ę ą ż ć
bada lekarskich, czy te mo emy od razu z o y dzi ki Bogu. Tymczasem on nie odpowiedzia , ń ż ż ł ż ć ę ł
tylko rzuci si na kolana. By wzruszony najbardziej ze wszystkich. Czu si zak opotany ł ę ł ł ę ł
i zawstydzony z tego powodu, e si o mieszy . Powiedzia em do niego: ż ę ś ł ł
 Prosz si nie niepokoi ! Bóg pragn dzi uczyni wielki cud i pos u y si panem, aby objawi ę ę ć ął ś ć ł ż ł ę ć
Swoj chwa , mówi c: ą łę ą
 Skoro ojciec Emilien Tardif nie potrafi odpowiedzie , Ja ci od ć powiem.
By o to pierwsze uzdrowienie, jakie widzia em na w asne oczy podczas ewangelizacji. ł ł ł
B. W wierze i oczekiwaniu
Wiara jest kana em, przez który przep ywa ywa woda uzdrowie ł ł ż nia, którego uzdrowienie
objawia si po ród nas. Wiara sprawia, e wchodzimy w komuni z samym Bogiem i uczestniczymy ę ś ż ę
w Jego zbawieniu w sposób pe ny poprzez uzdrowienie fizyczne i wewn trzne. Wiara polega na ł ę
zaufaniu Bogu, na bezgranicznym oddaniu si Jemu, Jego planom wobec naszego ycia, na zarzuceniu ę ż
naszych w asnych planów. Dlatego te wiara ka e nam zwróci wzrok na Jezusa Chrys ł ż ż ć tusa, który za nas
umar i zmartwychwsta . S jednak ludzie, których wzrok zwrócony jest na nich samych, a nie na Boga. ł ł ą
My l oni bardziej o swoim uzdrowieniu ni o Tym, który przychodzi. Trzeba bowiem mie wiar w ś ą ż ć ę
Jezusa, a nie wiar w nasz wiar . Ta ostatnia nie s u y niczemu. Najwi kszym aktem wiary jest ę ą ę ł ż ę
wierzenie, e Bóg jest wi kszy ni nasza ma a wiara i nie jest On zale ny od nas. ż ę ż ł ż
Nazywamy oczekiwaniem w wierze pewno i zaufanie, e nasz Bóg dzia a wed ug Swoich ść ż ł ł
obietnic, wiedz c, e mo e On nas uzdro ą ż ż wi . Wtedy dzia anie Boga jest bardzo mocne. ć ł
Ja ze swej strony nie mam zwyczaju modli si za chorych, nie podbudowawszy poprzez kilka ć ę
ś ż ć wiadectw ich wiary i zaufania, e Bóg chce ich uleczy .
Pewnego dnia koncelebrowa em Msz wi t z jednym z biskupów. Jego homilia by a niczym ł ę Ś ę ą ł
drogocenny klejnot ukazywa z wielkim blaskiem warto krzy a i cierpienia. Po Komunii w. ł ść ż ś
zdziwi mnie swoj pro b , abym modli si za chorych. Odpowiedzia em mu: ł ą ś ą ł ę ł
 Ekscelencjo! Wasza homilia na temat krzy a by a tak pi kna, e teraz po jej wys uchaniu nikt nie ż ł ę ż ł
chce ju by uzdrowiony... Ale gdybym móg powiedzie co na temat mocy krzy a, i uzdrowienia jako ż ć ł ć ś ż
znaku Bo ej mi o ci... ż ł ś
Jezus obieca nam, e otrzymamy, o co b dziemy prosi (Mk 11,24). Ewangelia jest pe na ludzi, ł ż ę ć ł
którzy prosz i otrzymuj , szukaj i znajduj , pukaj , a jest im otworzone. Bóg wymaga, aby my byli ą ą ą ą ą ś
pro ci w wierze. Mimo to jednak s ludzie, którzy modl si w ten sposób: ś ą ą ę
 Panie, je li taka jest Twoja wola i je li przyczyni si to do mego u wi cenia i mojego zbawienia ś ś ę ś ę
wiecznego, uzdrów mnie!
S tacy, którzy stawiaj tyle warunków, jak gdyby chcieli usprawie ą ą dliwi swój brak wiary. Powinni my ć ś
by ubogimi, którzy yj w ca kowitej zale no ci od Ojca. Dziecko nigdy nie mówi do swej matki: ć ż ą ł ż ś
 Mamusiu, je li to b dzie dobre, je li nie wp ynie to negatywnie na poziom mojego cholesterolu, daj ś ę ś ł
mi jajko!
Dziecko po prostu prosi, a matka wie najlepiej, co jest dla niego dobre, a co nie. Trzeba nam być
ubogimi i pokornymi, prosi z nadziej , e otrzymamy. ć ą ż
Jeszcze inni ograniczaj Boga, mówi c: ą ą
 Panie, mam chore serce oraz gard o i kolano, ale gdyby uzdrowi mi tylko serce, to w zupe no ci ł ś ł ł ś
wystarczy!
Ci tak e le si modl . Nale y prosi o ca y pakiet, nie stawiaj c granic mocy Boga. On jest ż ź ę ą ż ć ł ą
przeogromny i daje w obfito ci. Je li Bóg posiada i udziela Ducha wi tego bez miary, to podobnie bez ś ś Ś ę
miary udziela Jego darów.
Gdy papie Leon XIII obchodzi jubileusz 50-lecia sakry biskupiej, jeden z kardyna ów, pragn c ż ł ł ą
mu si przypodoba , powiedzia : ę ć ł
 B dziemy prosi Boga, aby udzieli Waszej wi tobliwo ci nast p ę ć ł Ś ą ś ę nych pi dziesi ciu lat! Papie ęć ę ż
odpowiedzia z bystro ci : ł ś ą
 Nie stawiajcie granic Opatrzno ci Bo ej! ś ż
13 czerwca pojecha em na wie , aby uczestniczy w uroczysto ciach ku czci w. Antoniego. ł ś ć ś ś
Spowiada em, g osi em kazanie i odprawia em Msz wi t , modl c si za chorych. Wyszed em szybko ł ł ł ł ę Ś ę ą ą ę ł
z zakrystii, gdy mia em jeszcze kilka chrztów do udzielenia oraz do za atwienia kilka innych wa nych ż ł ł ż
spraw. Na spotkanie wysz a mi pewna ma a dziewczynka trzymaj ca za r k swoj matk . Powiedzia a ł ł ą ę ę ą ę ł
do mnie zdecydowanym g osem: ł
 Ojcze, prosz si pomodli , aby moja mama zosta a uzdro ę ę ć ł wiona!
 Ale w a nie przed chwil uko czyli my modlitw za chorych odpowiedzia em nieco za enowany. ł ś ą ń ś ę ł ż
Ona za na to odpar a z wiar podobn do Syrofenicjanki w Ewangelii: ś ł ą ą
 Poniewa mama jest g ucha, przegapi a moment, kiedy modlili cie si o uzdrowienie. ż ł ł ś ę
Poczu em nagle, e jest mi al tych biednych ludzi i poprosi em szybko, aby usiedli. Ca a moja ł ż ż ł ł
modlitwa wygl da a w nast puj cy sposób: ą ł ę ą
 Panie, uzdrów j szybko, bo widzisz, e mam du o pracy... Zaraz po tej modlitwie pochyli em si ą ż ż ł ę
I zapyta em matki: ł
 Od jakiego czasu jest pani g ucha? ł
 Od 8 lat.
Zdziwi em si , e mi odpowiedzia a, gdy my la em, e nie s ysza a mojego pytania. Powiedzia em ł ę ż ł ż ś ł ż ł ł ł
wiec jeszcze raz do niej, tym razem nieco ciszej:
 Wygl da pani na dobr matk . ą ą ę
U miechn a si , to znaczy, e mnie us ysza a! Najciekawsze jednak by o to, e Pan wys ucha mojej ś ęł ę ż ł ł ł ż ł ł
dziwnej modlitwy. Poczu a ona jakby gwa towny wiatr, który dmuchn jej w uszy i odetka je. Mog em ł ł ął ł ł
wi c potwierdzi prawd nast puj cych s ów Pana: Zanim wezwali cie Mnie, odpowiedzia em wam, ę ć ę ę ą ł ś ł
zanim otworzyli cie usta, Ja was wys ucha em (Iz 65,24) i Cho jeszcze nie ma s owa na j zyku, Ty, ś ł ł ć ł ę
Panie, ju je znasz w ca o ci (Ps 139,4). ż ł ś
Wiara i uzdrowienie s ze sob wewn trznie po czone, jak mówi o tym w pi kny sposób Maria ą ą ę łą ę
Teresa G.de Beaz, uzdrowiona z zapalenia stawów, co przyprowadzi o ca jej rodzin do Boga: ł łą ę
 Brakuje mi s ów, poniewa chc dzi kowa dzisiaj nie tylko za uzdrowienie fizyczne, ale tak e za co ł ż ę ę ć ż ś
o wiele wi kszego i bardziej cudownego, a jest tym wiara, która czyni Boga przedmiotem mego ę
uwielbienia, obrazem moich marze i wiat em dla moich oczu (Paragwaj-Assomption 25 VIII 1981). ń ś ł
C. Nawrócenie
Przyspiesza ono uzdrowienia fizyczne i wewn trzne. Choroba sama w sobie jest owocem ę
grzechu (przy czym nie chodzi tutaj o to, e konkretna choroba jest owocem konkretnego grzechu). ż
Gdy nawracamy si i wyznajemy nasze grzechy, znikaj w sposób nieuchronny skutki grzechu. ę ą
Wystarczy przeczyta l Kor 11,30. Musz przyzna , e s ludzie, którzy yj w grzechu, a mimo to s ć ę ć ż ą ż ą ą
uzdrowieni, ale jestem tak e wiadkiem, e wielka liczba tych, którzy otrzymuj uzdrowienia, nawraca ż ś ż ą
si w konsekwencji. Jest to normalna droga, któr odnaj ę ą dujemy w Ewangelii: najpierw uzdrowienie
z grzechu: twoje grzechy s ci odpuszczone , potem za uzdrowienie fizyczne: wsta , we swoje o e ą ś ń ź ł ż
i id (Mk 2,5-11). ź
Pewna m oda dziewczyna w wieku 26 lat o nazwisku Altagratia Rosario nie s ysza a od dwóch ł ł ł
lat, a ponadto straci a wzrok kilka miesi cy pó niej. Dodatkowo jeszcze anemia doprowadzi a do tego, ł ę ź ł
że oczekiwa a mierci. Jej matka zaprowadzi a j na pi te spotkanie w Pimentel w 1975 roku. By o tam ł ś ł ą ą ł
tylu ludzi, e by a zmuszona spa na ziemi. Chora cierpia a bardzo i nie zdawa a sobie sprawy z tego, ż ł ć ł ł
co si dzieje. Nazajutrz by a ca kiem zdrowa: widzia a i s ysza a. Ale nie to by o najpi kniejsze, ę ł ł ł ł ł ł ę
że odzyska a wzrok i s uch, ale e wesz a w serce Pana, porzucaj c grzech, w którym y a od wielu lat. ł ł ż ł ą ż ł
Nast pnie zosta a katechetk i wiadczy a w San Francisco de Macrois, w swoim miasteczku, o tym, ę ł ą ś ł
co jej Pan uczyni . Kilka miesi cy pó niej, gdy y a szcz liwa nowym yciem Chrystusa, zachorowa a ł ę ź ż ł ęś ż ł
i mia a wysok gor czk . 18 listopada powiedzia a z rado ci do swej matki: ł ą ą ę ł ś ą
 Mamo, s ysza am g os Pana w moim sercu. Powiedzia , e za dwa dni przyjdzie zabra mnie do ł ł ł ł ż ć
siebie! Matka odpar a: ł
 Altagratia, nie mów tego! To gor czka sprawia, e majaczysz i wydaje ci si , e s yszysz g os Pana. ą ż ę ż ł ł
Nie powtarzaj tego nikomu, bo b d si z ciebie mia ! ę ą ę ś ć
Ona jednak opowiedzia a o tym wszystkim katechetkom, które przysz y j odwiedzi . Umar a 20 ł ł ą ć ł
listopada, szcz liwa i piewaj ca jak ptak. Jej pogrzeb by adny i przebiega w ród rado ci i nadziei. ęś ś ą ł ł ł ś ś
Zosta a ona ca kowicie uzdrowiona: nie by o ani a oby, ani ez, ale szcz cie i rado , gdy raz na ł ł ł ż ł ł ęś ść ż
zawsze przyj a Tego, który j kocha. ęł ą
Pewna kobieta w wieku 28 lat, Anette Giroux, cierpia a na chorob Parkinsona. Jej rodzice ł ę
przyprowadzili j na ostatni Msz w. w czasie kongresu w Montrealu podczas Zielonych wi t 1979 ą ą ę Ś Ś ą
roku. W czasie Komunii w. pewien kap an podszed do niej po schodach, aby jej udzieli Pana Jezusa, Ś ł ł ć
lecz ona odpowiedzia a mu: ł
 Nie mog przyj Komunii w., poniewa jestem w grzechu. Od dwóch lat y a w konkubinacie. ę ąć Ś ż ż ł
W tej jednak chwili zdecydowała si zmieni sposób swojego ycia nawróci a si , wyspowiada a, ę ć ż ł ę ł
przyj a Komuni wi t i podj a ryzyko wiary. Wracaj c do domu powiedzia a do swojego ęł ę Ś ę ą ęł ą ł
m czyzny, z którym y a: ęż ż ł
 Od dzi nie traktuj mnie ju jak swojej kobiety, chyba e chcesz wzi ze mn lub w Ko ciele. ś ż ż ąć ą ś ś
W ci gu trzech dni wracam do rodziców. ą
Posz a do swojego pokoju i po o y a si spa . Nazajutrz obudzi a si , czuj c wielkie ciep o na ca ym ł ł ż ł ę ć ł ę ą ł ł
ciele. Wsta a i by a zdrowa. W ten sposób uzdrowiona na duszy i ciele, wróci a do swoich rodziców. ł ł ł
Dwa miesi ce pó niej odby si jej lub z udzia em dwóch grup modlitewnych, w których sk ada a ą ź ł ę ś ł ł ł
świadectwo. Najpierw nawróci a si , potem zosta a uzdrowiona fizycznie. ł ę ł
W innym przypadku, o którym powiemy, by o akurat odwrotnie: Marino nie by w ko ciele od ł ł ś
przesz o 10 lat, ale zosta uzdrowiony ze swojej sk onno ci do alkoholu, a nawet z rozgoryczenia ł ł ł ś
swojego serca oraz wrzodów o dka. W dniu, w którym jego matka Dona Sara z o y a wiadectwo ż łą ł ż ł ś
jego uzdrowienia, wróci do domu szcz liwy. Chcia przyst pi do Komunii wi tej, ale by o to ł ęś ł ą ć Ś ę ł
niemo liwe ze wzgl du na jego sytuacj matrymonialn , gdy y w konkubinacie z matk kilkorga ż ę ę ą ż ż ł ą
dzieci. Poniewa separacja nie by a mo liwa, a tym bardziej nie by mo liwy powrót do kobiety ż ł ż ł ż
z pierwszego ma e stwa, dlatego urz dzi sobie oddzielny pokój i yli przez kilka miesi cy jak brat łż ń ą ł ż ę
z siostr . Móg przyj Komuni w. w dniu Pi dziesi tnicy i Pan obdarzy go wieloma charyzmatami ą ł ąć ę Ś ęć ą ł
pomocnymi w ewangelizacji. Towarzyszy mi w czasie rekolekcji w wielu krajach, przemawiaj c do par ł ą
ma e skich, aby pozosta y sobie wierne w ma e stwie. Po kilku latach arcybiskup przestudiowa łż ń ł łż ń ł
dok adnie jego pierwsze ma e stwo i znalaz wystarczaj cy powód do jego uniewa nienia. W ten ł łż ń ł ą ż
sposób po kilku latach trudnej drogi, móg wzi lub ko cielny z kobiet , z któr mieszka i y ł ąć ś ś ą ą ł ż ł
od dawna. W tym dniu ko ció by pe en ma e stw, którym Marino g osi dawniej wierno ma e sk . ś ł ł ł łż ń ł ł ść łż ń ą
Wa ne jest to, e Pan chce nas uzdrowi w ca ej pe ni: nasze cia o, nasz dusz i naszego ducha. ż ż ć ł ł ł ą ę
Niekiedy uzdrowienie fizyczne pomaga w nawróceniu, czasami nawrócenie powoduje uzdrowienie.
D. Pierwsze przebaczenie
Wielokrotnie by em wiadkiem w jaki sposób przebaczenie ofiaro ł ś wane nieprzyjacio omł
powoduje uzdrawiaj ce dzia anie Boga. Modlit ą ł wa, której nauczy nas Jezus, mówi wyra nie: i odpu ł ź ść
nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mt 6,12). Inne teksty tak e mówi na ż ą
ten temat.
Z drugiej strony, prawie w ka dym przypadku, gdy Pan obiecuje skuteczno modlitw ż ść
i odpowied na nasze pro by, jest to ci le powi zane i zale ne od naszego przebaczenia innym ludziom ź ś ś ś ą ż
(Mt 18,21, Mk 11,25).
Wielu ludzi uwa a, e przebaczenie drugiemu to strata, nie zdaj c sobie sprawy, e to czysty ż ż ą ż
zysk, gdy uwalnia nas to od nienawi ci i negatywnych uczu , które nas dr . Przebaczenie sprawia, ż ś ć ążą
ż ę e stajemy si podobni do Chrystusa, który mi owa swoich nieprzyjació i przebacza im; otwiera ono ł ł ł ł
nam drog do przebaczenia Bo ego. Ukazuje to dobrze nast puj ce wiadectwo: ę ż ę ą ś
 Pewnego dnia poczu am, e Pan pragnie, abym przebaczy a pewnej osobie, która wyrz dzi a ł ż ł ą ł
mi krzywd . Poniewa nie by am sk onna odsun od siebie zawi ci, stawia am opór Bogu, t umacz c ę ż ł ł ąć ś ł ł ą
si w na ę st puj cy sposób: ę ą
 Panie, dlaczego chcesz, abym si modli a za ni , przecie . Ty jeste tak dobry, e pob ogos awisz jej ę ł ą ż ś ż ł ł
nawet, gdy nie b d Ci o to prosi ... Wtedy wewn trzny g os odpowiedzia mi wyra nie: ę ę ę ć ę ł ł ź
 Nigaud, czy nie zdajesz sobie sprawy, e modl c si za ni , ty pierwsza zostaniesz uzdrowiona? ż ą ę ą
Przebaczy , to znaczy wskrzesi w nas ycie przyniesione nam przez Chrystusa. Przebaczenie ć ć ż
i pro ba o przebaczenie s jak chmura zapowiadaj ca yciodajny deszcz dla suchej gleby. Ilustruje to ś ą ą ż
dobrze wiadectwo Evaristo: ś
 W czasie mego dzieci stwa powa ne problemy z moim ojcem zmusi y mnie do opuszczenia ń ż ł
domu rodzinnego. My la em, e czas uleczy te wszystkie dawne urazy z okresu dzieci cego, tak si ś ł ż ę ę
jednak nie sta o. y em z nieustann wiadomo ci przygniataj cej mnie przesz o ci. Bóg udzieli mi ł Ż ł ą ś ś ą ą ł ś ł
łaski poznania odnowy charyzmatycznej, która wyzwoli a mnie z wielu wi zów, da a wielki impuls ł ę ł
mojej wierze. Ci gle jednak czego mi brakowa o. Nie mia em takiej rado ci i spontanicz ą ś ł ł ś no ci, jak ś ą
obserwowa em u ludzi odnowy. Czu em si zgorzknia y i przygn biony wszystkim. Tak min o kilka ł ł ę ł ę ęł
lat, a do lutego 1977 roku, kiedy to mój ojciec ci ko zachorowa . Wiedzia em, e stoi wobec mnie ż ęż ł ł ż
okazja do pojednania si z nim, ale nie mia em ani si y, ani odwagi tego uczyni . Zacz em wi c modli ę ł ł ć ął ę ć
si , prosz c Pana: «Panie! Sam nie mog tego uczyni ». Wtedy wewn trzny g os powiedzia do mnie: ę ą ę ć ę ł ł
 Sam nie zdo asz tego zrobi , ale w Moje Imi mo e zrobi wszystko ten, który wierzy . Z moc Pana ł ć ę ż ć ą
zbli y em si do mojego ojca i u cisn em go, przebaczaj c mu z ca ego serca. Ale nie tylko to, ż ł ę ś ął ą ł
bo prosi em ze zami w oczach, aby i on mi przebaczy . Twarz mego umieraj cego ojca zmieni a si ł ł ł ą ł ę
albo te ja spojrza em na niego innymi oczami, gdy Pan mnie przemieni . Kocha em go sercem Jezusa ż ł ż ł ł
i obejmowa em ramieniem Jezusa. Od tego dnia zacz em piewa Panu now pie , pie chwa y, ł ął ś ć ą śń śń ł
która trwa ju ponad siedem lat. Pan ukaza mi Sw chwa , dzi ki uzdrowieniu wewn trznemu, które ż ł ą łę ę ę
dokona o si przez przebaczenie. Teraz jestem szcz liwy i rado nie g osz , e Pan uczyni ze mn cud ł ę ęś ś ł ę ż ł ą
i ż ę e mog wszystko w tym, który mnie umacnia .
Inne pi kne wiadectwo pochodzi od Olgi G. de Cabrera z Gwate ę ś mali:
 Przez dziesi lat cierpia am na silne bóle w nogach i r kach, którym towarzyszy y zniekszta cenia. ęć ł ę ł ł
Odwiedzi am 15 lekarzy i ostatni z nich powiedzia mi, e trzeba b dzie amputowa lew nog . 1 maja ł ł ż ę ć ą ę
1976 roku by am ca kowit inwalidk . By am zmuszona sp dzi reszt mego ycia na wózku ł ł ą ą ł ę ć ę ż
inwalidzkim, którego nienawidzi am. Wiedzia am, e w szkole b dzie Msza w. za chorych. ł ł ż ę Ś
Zdecydowa am si uda na ni na moim wózku. Umieszczono mnie naprzeciwko wej cia, gdzie ł ę ć ą ś
wchodzi kardyna Casariego. Zatrzyma si przy mnie, wzi moje r ce w swoje i powiedzia do mnie: ł ł ł ę ął ę ł
 Pan ci kocha, dzi ci uzdrowi! ę ś ę
Gdy rozpocz a si modlitwa o uzdrowienie wewn trzne, p aka am i przebaczy am z ca ego serca tym ęł ę ę ł ł ł ł
wszystkim, którzy uczynili mi tak wiele z ego. Nast pnie ojciec Tardif modli si o uzdrowienie ł ę ł ę
fizyczne i czu am, e co mnie popycha i mówi: Wsta i id ! . Czu am ogromne ciep o i dr enie. ł ż ś ń ź ł ł ż
Ze ł ł zami w oczach wsta am z fotela i zacz am i . Pan jest tak dobry, e uzdrowi mnie duchowo, ęł ść ż ł
wewn trznie i fizycznie, Niech Jego Imi b dzie b ogos awione i uwielbione na wieki! Chwa a Tobie, ę ę ę ł ł ł
Panie, Królu ca ego wiata! . ł ś
E. Modlitwa we wspólnocie
Jezus obieca : Zaprawd , zaprawd powiadam wam: je li dwaj z was na ziemi o co zgodnie ł ę ę ś ś
prosi b d , to wszystkiego wam u yczy mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie dwaj lub trzej zebrani ć ę ą ż
w Imi moje, tam jestem po ród nich (Mt 18,19). ę ś
Bóg obdarzy specjaln moc modlitw wspólnotow . Do wiad ł ą ą ę ą ś czyli my tego w najszerszym ś
znaczeniu tego s owa podczas naszego pos ugiwania. Dlatego te tak bardzo lubimy modli si we ł ł ż ć ę
wspólnocie. W ten sposób ubogaca si rozeznanie, gdy mog wyst powa wizje, podczas gdy np. kto ę ż ą ę ć ś
inny w tym czasie ma proroctwo, s owo poznania, a wszyscy modl si w j zykach. Nie trzeba te ł ą ę ę ż
dodawa , e Eucharystia, jako uprzywilejowany moment gromadzenia si wspólno ć ż ę ty, jest zarazem
chwil , w której wyst puj liczne uzdrowienia. Nie ą ę ą stety jednak, ludzie maj z e przyzwyczajenia i po ą ł
modlitwie wspólnoty chc , aby jeszcze raz si nad nimi modlono tym razem indywidual ą ę nie. Z regu ył
odmawiamy im, bo oznacza oby to, e modlitwa wspól ł ż noty nie mia a adnej warto ci. ł ż ś
Podsumowuj c moj postaw musz stwierdzi , e istnieje ró nica miedzy modlitw wspólnoty ą ą ę ę ć ż ż ą
a modlitw poszczególnej osoby nad chorym. Oczywi cie podczas trwania rekolekcji, które g osi em ą ś ł ł
w przeci gu dziesi ciu lat, by y uzdrowienia zarówno w czasie jednej modlit ą ę ł wy jak i drugiej. Wi cej ę
owoców w zakresie uzdrowienia wewn trznego przynosi jednak modlitwa indywidualna. Zawsze ę
jednak trzeba mie wiadomo , e to wspólnota modli si za dan osob . Jednym s owem, my l , ć ś ść ż ę ą ę ł ś ę
że ma o ludzi ma dar uzdrawiania, ale za to istnieje wiele wspólnot, które posiadaj ten charyzmat. ł ą
Na jedno ze spotka w Pimentel przyby o pi tna cie osób z s sied ń ł ę ś ą niej wioski. Przyszli wielbi cą
Boga, piewaj c i modl c si na Ró a cu. By a to jak gdyby pielgrzymka ich modlitwa przed u y a ś ą ą ę ż ń ł ł ż ł
si na ca drog . Wracaj c do siebie dzielili si tym, co Pan uczyni po ród nich i zdali sobie spraw , e ę łą ę ą ę ł ś ę ż
ka da z tych pi tnastu osób zosta a z czego uzdrowiona. Dawali wi c wspólne wiadectwo. ż ę ł ś ę ś
Wyczekuj z niecierpliwo ci dnia, kiedy b dzie mo na stwierdzi tak, jak jest napisane ę ś ą ę ż ć
w Ewangelii: wszyscy zostali uzdrowieni .
F. Modlitwa chorego
Trzeba, aby chory modli si tak e. Bardzo atwo jest prosi innych o modlitw , samemu si ł ę ż ł ć ę ę
nie przem czaj c. Przypomina to oddawanie komu innemu swojej bielizny do prania, podczas ę ą ś
gdy samemu nic si nie robi. Osoby takie oczekuj szybkiej pomocy, która jest z jednej strony ę ą
wygodna, a z drugiej strony nie wymaga od nich adnego wysi ku. G bokie uzdrowienie ma miejsce ż ł łę
tylko wtedy, gdy jeste my z czeni z Bogiem, który oczyszcza i u wi ca; dokonuje si ono na miar ś łą ś ę ę ę
tego, w jaki sposób staramy si o to zjednoczenie. Jakie cuda widzieli my u osób, które si modl ! ę ś ę ą
Gdy b dziemy wierzyli w moc modlitwy, b dziemy bardziej sk onni modli si i dawa modlitwie ę ę ł ć ę ć
pierwsze stwo przed dzia aniem. ń ł
Wielu twierdzi, e modlitwa jest strat czasu, gdy nic nie daje. Nie zdaj sobie oni sprawy ż ą ż ą
z tego, e nie to jest najwa niejsze, co my czynimy, ale to, co Bóg czyni w czasie modlitwy. ż ż
Pewna osoba w naszym mie cie ci gle nalega a na nas w ka dym miejscu i czasie, aby my si ś ą ł ż ś ę
nad ni modlili. Kiedy spotka em j na ulicy, unika em jej a do tego stopnia wywiera a na nas ą ł ą ł ż ł
naciski. Pewnego dnia przyby do nas kto ze Stanów Zjednoczonych, aby g osi rekolekcje w naszej ł ś ł ć
parafii. Po sko czonej konferencji kobieta ta, zgodnie ze swoim zwyczajem, podesz a do ń ł
rekolekcjonisty i prosi a go, aby modli si za ni . Cz owiek ten stawi si w obecno ci Boga i us ysza ł ł ę ą ł ł ę ś ł ł
wewn trzny g os: Nie módl si za ni , tylko powiedz jej, eby sama si modli a, gdy nie przestaje ę ł ę ą ż ę ł ż
m czy Moich s ug . ę ć ł
Przypadek ten jest akurat przeciwny do tego, który mia miejsce w Kongo: podczas Mszy w. ł Ś
na zako czenie rekolekcji Pan dokona wielu cudownych uzdrowie . Gdy s o ce chowa o si ń ł ń ł ń ł ę
za horyzontem, ludzie wychodzili tak szcz liwi, jak gdyby zeszli z Góry Synaj, ujrzawszy chwa ęś łę
Boga. Gdy ca y ten t um opu ci stadion, stró zamyka bramy i gasi wiat a. Na opustosza ych ł ł ś ł ż ł ł ś ł ł
ł ł awkach siedzia a kobieta razem ze swoim sze cioletnim synkiem, a obok le a y kule. Stró powiedzia ś ż ł ż ł
do niej:
 Prosz pani, prosz ju i , wszystko ju si sko czy o, zamykam drzwi... ę ę ż ść ż ę ń ł
 Nie, nie chc wyj , bo mój syn jeszcze nie zosta uzdrowiony. B d si modli a dalej. ę ść ł ę ę ę ł
Widok by tak wzruszaj cy, e porz dkowy pozwoli jej zosta troch d u ej. Modli a si jeszcze dwie ł ą ż ą ł ć ę ł ż ł ę
godziny. O 20.15 ma y ch opiec wsta o w asnych si ach i zacz i bez podtrzymywania w wietle ł ł ł ł ł ął ść ś
ksi yca, który swoj srebrn po wiat tworzy najpi kniejsz i najbardziej delikatn drog . Z powodu ęż ą ą ś ą ł ę ą ą ę
jej natr ctwa zosta a wys uchana mówi Ewangelia ( k 11,5-. ę ł ł Ł
G. Wstawiennictwo Maryi
W czasie pos ugi uzdrawiania nie mo emy zapomnie o mocy wstawiennictwa Maryi. Wiemy, ł ż ć
ż ż ć ę e Ona sama nikogo nie uzdrawia, ale mo e wstawi si za nami, gdy zabraknie nam wina, jak mia o to ł
miejsce w Kanie.
Nast puj ce wiadectwo z o one zosta o przez jed ę ą ś ł ż ł nego z cz onków naszej wspólnoty: ł
 Pewnego dnia uda am si do ginekologa, gdy odczuwa am nudno ci. Powiedzia mi, e trzeba mnie ł ę ż ł ś ł ż
operowa , a gdy waha am si , stwierdzi , e choroba post puje: ć ł ę ł ż ę
 Twoja choroba jest post puj ca. Wiem, e masz wielk wiar , dlatego daj ci rok, aby modli a si , ę ą ż ą ę ę ś ł ę
by Pan ci uzdrowi . Je li to nie nast pi, musisz podda si operacji. ę ł ś ą ć ę
Przyj am warunki, bo wiedzia am, e Pan czyni cuda. Kilka dni pó niej ojciec Emilien Tardif zaprosi ęł ł ż ź ł
mnie i mego m a do zor ęż ganizowania rekolekcji w Chicago. I chocia czu am si le, nic nie mówi am, ż ł ę ź ł
bo wiedzia am, e Bo a moc pomo e mi g osi S owa Pana. W Chicago czu am si le. Ojciec Tardif ł ż ż ż ł ć ł ł ę ź
i mój m modlili si nade mn , ale krwotok nie ustawa . Zaprowadzono mnie wi c do s awnego ąż ę ą ł ę ł
chirurga, który potwierdzi konieczno operacji. Wobec niemo li ł ść ż wo ci operowania, która wynika a ś ł
z tego, e by am daleko od domu, przepisa mi jedynie kilka leków, których na szcz cie nie zd y am ż ł ł ęś ąż ł
za y , bo zdaniem lekarza, który mnie leczy , by yby mi zaszkodzi y. Kontynuowali my nasz podró ż ć ł ł ł ś ą ż
ewangelizacyjn w Kanadzie, podczas gdy mój stan pogarsza si . Posz am wi c do nast pnego lekarza, ą ł ę ł ę ę
który nie móg zrozumie , jak b d c tak os abiona mog am by radosna a do tego stopnia. Chcia mnie ł ć ę ą ł ł ć ż ł
zabra do szpitala, ja za wierzy am Panu, a w dodatku mieli my wyjecha na nast pne rekolek ć ś ł ś ć ę cje,
które si akurat rozpoczyna y. W rezultacie krwotok wzmaga si . Pojechali my wi c do sanktuarium ę ł ł ę ś ę
Naj wi tszej Maryi Panny w Cap i gdy ojciec Tardif i mój m modlili si za mnie, powiedzia am ś ę ąż ę ł
do Maryi:
 Matko Naj wi tsza, kocham Ci i oddaj si w niewol Twej macierzy skiej mi o ci. Wstydz si ś ę ę ę ę ę ń ł ś ę ę
przed Twoim Synem, gdy zabrak ż ło mi wiary, aby Mu podzi kowa za uzdrowienie, On bowiem mnie ę ć
uzdrowi . Pro za mn , aby wzros a moja wiara w uzdrowienie, którego dokona Twój Syn. ł ś ą ł ł
Powierzy am ca kowicie wszystkie moje problemy na r ce Maryi, aby Ona przedstawi a je Jezusowi. ł ł ę ł
Po powrocie do Dominikany ojciec Tardif zapyta mnie, czy za y am lekarstwo zapisane mi ł ż ł
w Kanadzie. Odpowiedzia am mu, e zapomnia am i podzi kowa am za to Bogu, bo dzi ki temu Jego ł ż ł ę ł ę
chwa a objawi a si w wi kszym stopniu. Ponie ł ł ę ę wa czu am si doskonale, uda am si do ginekologa ż ł ę ł ę
dopiero po sze ciu miesi cach. Przyj mnie od razu, jakby atakuj c: ś ą ął ą
 Je li ci si wydaje, e mo esz odzyska zdrowie g osz c kazania, to si mylisz... G oszenie kaza nie ś ę ż ż ć ł ą ę ł ń
uzdrawia!
Lecz ja by am spokojna, bo wiedzia am, e Pan czyni ju cuda w moim yciu. Lekarz zbada mnie ł ł ż ł ż ż ł
i wykrzykn ze zdziwieniem: ął
 Jolanto, jednak to prawda! Pan uzdrawia! Jeste w doskona ym stanie zdrowia. Pan dokona tej ś ł ł
operacji, któr mia em zacz . Jak bardzo Bóg ci kocha! ą ł ąć ę
 Panie doktorze, pana równie ! I panu równie chce przeprowadzi operacj zmiany serca, aby móg ż ż ć ę ł
pan krzycze i og asza , e Jezus yje i uzdrawia na chwa Ojca! . ć ł ć ż ż łę
Podobnie jak kobieta chora na krwotok dotkn a si fr dzli od p aszcza Jezusa i zosta a ęł ę ę ł ł
uzdrowiona, tak te Jolanta zbli y a si do Okrycia Jezusa, któremu na imi Maryja, dotkn a go ż ż ł ę ę ęł
i zosta a uzdrowiona. Jezus przyoblók si w cia o Maryi. Jest Ona jak p aszcz, który uzdrawia ł ł ę ł ł
wszystkich dotykaj cych go z wiar (Mk 6,56). ą ą
To w a nie Ona posiada najsilniejszy charyzmat uzdrowienia. Moc modlitwy Maryi ł ś
stwierdzili my przede wszystkim w czasie modlitwy o wyzwolenie aby Jezus rozerwa kajdany ś ł
i ła cuchy, które czyni nas niewolnikami, gn bionymi przez grzech lub przez inne prze ń ą ę śladowanie
pochodz ce od wroga. W wielu przypadkach widzieli my skuteczno Ró a ca. Jolanta opowiedzia a ą ś ść ż ń ł
równie inne wiadectwo: Pewnego dnia przyprowadzono do naszego ma ego sklepiku cz owie ż ś ł ł ka,
który ju od o miu dni nic nie jad . Wobec powagi sytuacji powiedzia am, e zawo am m a, który by ż ś ł ł ż ł ęż ł
akurat nieobecny. Unikał ł am bowiem tej trudnej modlitwy, do której sama nie czu am si zdolna. ę
Us ysza am jednak w tym momencie wewn trzny g os, który mówi : ł ł ę ł ł
 Jolanto, kto tutaj uzdrowi: Ja czy ty?...
Poprosi am Pana o wybaczenie i wyzna am, e to On sam uzdra ł ł ż wia. Zacz li my wi c modlitw . ę ś ę ę
Cz owiek ten ukl k i po o y am na niego r ce. Gdy tylko to zrobi am, zacz krzycze i zrzuci moje ł ą ł ł ż ł ę ł ął ć ł
r ce z wielk si . By am bardzo wstrz ni ta i nie wiedzia am co robi ani co mówi . Jedyne co ę ą łą ł ąś ę ł ć ć
mog am, to z wielkim przera eniem odmawia w duchu Zdrowa Maryjo. Gdy tylko zacz am, ł ż ć ś ęł
m czyzna ten straci si y, a gdy dosz am do s ów «b ogos awiona jeste mi dzy niewias ęż ł ł ł ł ł ł ś ę tami», modlił
si razem ze mn . Po sko czonej modlitwie poprosi : ę ą ń ł
 Dajcie mi je ! . ść
Tego, jak bardzo Maryja mo e wstawi si za nami wobec Swego Syna, z ca si swojej ż ć ę łą łą
mi o ci, do wiadczyli my bardziej w praktyce ni w teorii. ł ś ś ś ż
H. Zdanie si na Boga ę
Mo emy prosi Boga, ale nie mo emy zmusza r ki Bo ej do dawania. Mo e On mie o wiele ż ć ż ć ę ż ż ć
pi kniejszy plan wobec nas ni my sami (Ef 3,20). Ma On w adz nas uleczy , obdarzy ca kowitym ę ż ł ę ć ć ł
zdrowiem ostatecznym spotkaniem z yciem wiecznym, gdzie nie ma a oby ni p aczu, gdzie nie ż ż ł ł
p yn zy. Dlatego te oddanie w r ce Boga z pe nym zaufaniem le y u samych podstaw uzdrowienia. ł ą ł ż ę ł ż
To wydanie si Bogu ju samo w sobie jest wielk ask . Ten, kto oddaje si Bogu, odnajduje g boki ę ż ą ł ą ę łę
pokój, którego wiat da nie mo e. Polecam w tym miejscu modlitw Karola de Foucauld: ś ć ż ę
Ojcze, oddaj si w Twoje r ce, ę ę ę
uczy ze mn co tylko zechcesz, ń ą
cokolwiek.
Dzi ki Ci sk adam. ę ł
Jestem gotowy na wszystko.
Przyjmuj wszystko, aby Twoja wola ę
wype ni a si we mnie ł ł ę
i we wszystkich stworzeniach.
Nie pragn niczego innego, Ojcze. ę
Powierzam Ci moj dusz . ą ę
Oddaj Ci j z ca mi o ci , do jakiej tylko jestem zdolny, poniewa Ci kocham ę ą łą ł ś ą ż ę
i pragn odda si Tobie, ę ć ę
powierzy siebie w Twoje d onie, ć ł
bez adnych granic, bez miary, ż
z niesko czon ufno ci , ń ą ś ą
bo Ty jeste moim Ojcem. ś
Takiemu oddaniu towarzyszy chwa a, która objawia si w uzdro ł ę wieniach fizycznych
i wewn trznych, o jakich nam si nawet nie ni o. Wielbi zawsze Boga to wszystko. To, czego nie ę ę ś ł ć
mo na otrzyma prosz c, zawsze mo na otrzyma uwielbiaj c. ż ć ą ż ć ą
Wielu ludzi, którzy prosili, modlili si , b agali, otrzyma o uzdro ę ł ł wienie w momencie, gdy zacz li ę
wielbi Boga, gdy oddali si bez ć ę granicznie w mi osierne r ce Ojca. Oto wiadectwo: Cierpia em ł ę ś ł
od czterech lat z powodu wrzodu o dka, ale pod koniec 1981 roku by em zmuszony natychmiast uda ż łą ł ć
si do szpitala, poniewa wrzód p k i mia em du y krwotok. Lekarz specjalista da mi leki, przepisa ę ż ę ł ł ż ł ł
diet , ale poniewa cz sto podró owa em, aby g osi S owo Bo e, nie mog em przestrzega diety. ę ż ę ż ł ł ć ł ż ł ć
Z tego powodu rok pó niej problem si powtórzy . Pojecha em do szpitala, gdzie zrobiono mi badanie ź ę ł ł
 endoskopi . By o to w maju. Odkryto cztery wrzody o dka, wrzód dwunastnicy, zapalenie o dka ę ł ż łą ż łą
i przepuklin . Lekarz powiedzia mi, e musze podda si operacji i mam przeznaczy tydzie na ten ę ł ż ć ę ć ń
cel dlatego e wola by robi operacj bez po piechu. Wyszed em ze szpitala, ale po pó nocy znów ż ł ć ę ś ł ł
powsta krwotok. Przestraszy em si wi c, e b d musia wróci do szpitala na operacj . Jednak mój ł ł ę ę ż ę ę ł ć ę
problem le a gdzie indziej by to problem wiary. By em smutny, a nawet mia em troch al do ż ł ł ł ł ę ż
Boga. Musz si przyzna , e czu em si nieco opuszczony przez Pana... Zamiast modli si i prosi , ę ę ć ż ł ę ć ę ć
zacz em narzeka : ął ć
 Panie, Ty mnie nie rozumiesz... Wiesz przecie dobrze, e przez moje podró e do ró nych miast ż ż ż ż
i krajów, które odbywam, aby g osi Twoje S owo, nie mog zachowywa odpowiedniej diety. Ty wiesz ł ć ł ę ć
przecie , e w czasie rekolekcji i konferencji cz sto nie mam czasu na posi ek... Przecie dobrze wiesz, ż ż ę ł ż
ż ę ć żą ż ż ć e nie mog zrobi tego wszystkiego, czego da ode mnie lekarz, a Ty przecie mo esz mnie uzdrowi ,
abym dalej móg g osi Twoje S owo... Zobacz, Panie, jak Ty mnie traktujesz... ł ł ć ł
Us ysza em wtedy wyra ny g os: ł ł ź ł
 Dlaczego obawiasz si nocy, która prowadzi do nowego dnia? ę
S owa te dla mnie by y Duchem i yciem. Uwierzy em Panu i odda em si Mu bezgranicznie, ł ł Ż ł ł ę
nie stawiaj c adnych warunków dla Jego planu, który ma On z pewno ci zarówno dla mojego ycia ą ż ś ą ż
jak i dla mojej mierci. Ju nie zale a o mi, abym by uzdrowiony, ale eby Jego wo a wype ni a si ś ż ż ł ł ż ł ł ł ę
w stosunku do mnie. Niech si dzieje co chce, jestem w Jego r kach i nale do Niego. Podpisa em Mu ę ę żę ł
czek in blanco, aby uczyni ze mn co zechce. Jego droga jest niesko czenie lepsza od mojej. By a noc, ł ą ń ł
ale wiedzia em z pewno ci wiary, e zbli a si poranek i e czeka mnie nowe stworzenie. Dlatego te ł ś ą ż ż ę ż ż
po o y em si spa i zasn em z ca kowitym spokojem. Od tego momentu wiedzia ł ż ł ę ć ął ł łem, e co si sta o ż ś ę ł
w moim yciu. Kilka tygodni pó niej czu em si ju tak dobrze, e porzuci em leki i nie zawraca em ż ź ł ę ż ż ł ł
sobie g owy diet . Sze miesi cy pó niej pojecha em na rekolekcje do Houston. Przypo ł ą ść ę ź ł mnia em sobie, ł
że Pan wymaga od swoich uczniów, aby podró owali bez pieni dzy, w ca kowitej zale no ci do Niego. ł ż ę ł ż ś
Stawia em jednak opór i chcia em si zabezpieczy przez dok adne zbadanie w troby. Jednak Pan by ł ł ę ć ł ą ł
silniejszy i zda em si ca kowicie na ask Jego obietnic, nie bior c ze sob pieni dzy na badania. ł ę ł ł ę ą ą ę
W sposób nieprawdopodobny Bóg pokry wszystkie koszty mojej podró y oraz koszty bada w klinice. ł ż ń
W rezultacie lekarz powiedzia to, o czym ju wcze niej wiedzia em: ł ż ś ł
 Nie istnieje potrzeba operacji, rany si zabli ni y. ę ź ł
Wróci em wiec szcz liwy do Meksyku, kolejny raz stwierdziwszy, e ktokolwiek odda si Ojcu ł ęś ż ę
Mi o ci, niczego mu nie braknie. By o to dwa lata temu. Dzi czuj si doskonale i nic mi nie szkodzi, ł ś ł ś ę ę
cokolwiek bym nie zjad . ł
I. Modlitwa w j zykach ę
Modlitwa w j zykach jest czym cudownym. Gdy my nie wiemy, jak trzeba si modli , Sam ę ś ę ć
Duch przyczynia si za nami w b aganiach, których nie mo na wyrazi s owami (Rz 8,26). ę ł ż ć ł
Nie czas to i miejsce, aby tutaj usprawiedliwia i uzasadnia modlitw w j zykach. Jest ona ć ć ę ę
czym realnym w dzisiejszym Ko ciele. Chcia bym tylko podzieli si do wiadczeniem: by em ś ś ł ć ę ś ł
ś ę ń wiadkiem wielu wi cej uzdrowie , gdy modli em si w j zykach, ni gdy modli em si normalnie. ł ę ę ż ł ę
Pewnego dnia zaproszono mnie do wzi cia udzia u w programie telewizyjnym w Bogocie, ę ł
w Kolumbii, prosz c, abym modli si za chorych. Ciekawostk by o, e program trwa tylko minut ą ł ę ą ł ż ł ę
i dlatego te nazywa si Minuta Bo a . Odnosi em wra enie, e to bardzo ma o, dlatego te ż ł ę ż ł ż ż ł ż
powiedzia em: ł
 Pokazujecie przez 3 minuty reklam piwa, a Bogu dajecie tylko jedn minut ... ę ą ę
Rozpocz em audycj , bardzo si spiesz c. Gdy sko czy em mod ął ę ę ą ń ł litw za chorych, spojrza em na ę ł
zegarek i zobaczy em, e zosta o mi jeszcze a trzydzie ci sekund... Powsta wi c problem, co zrobi ł ż ł ż ś ł ę ć
z t kup czasu przed kamerami TV. Zacz em wi c modli si w j zy ą ą ął ę ć ę ę kach. Wed ug s ów ojca Diego ł ł
Jaramillo, wielkiego kaznodziei charyzmatycznego z tego kraju, wiele osób zosta o uzdrowionych przy ł
tej okazji. Modlitwa w j zykach u atwia dzia anie s owom poznania i rozeznaniu charyzmatycznemu. ę ł ł ł
Jeste my wtedy bardziej dyspozycyjni wobec Pana, atwiej wtedy mo e si nami pos ugiwa , jeste my ś ł ż ę ł ć ś
w wi kę szym stopniu do Jego dyspozycji.
W czasie drugiego kongresu charyzmatycznego poproszono mnie, abym modli si za chorych. ł ę
Na Eucharystii, na której by o obecnych 55 000 ludzi, modli em si d ugo w j zykach i przychodzi y mi ł ł ę ł ę ł
s owa poznania, które nast pnie przekazywa em wszystkim. Jedno z nich brzmia o: W tej chwili Pan ł ę ł ł
uzdrawia 74 letni matk , która siedzi przed telewizorem u siebie w mieszkaniu. Bóg przywraca jej ą ę
wzrok w tym momencie . Po sko czonej Mszy wi tej pewien ksi dz, który bardzo mi ufa , podszed ń Ś ę ą ł ł
do mnie i powiedzia :ł
 Czy ty przypadkiem nie oszala e ? Jak mo na og asza wobec 55 tysi cy osób, e jedna niewidoma ł ś ż ł ć ę ż
siedzi przed telewizorem?
Jego obiekcje by y tak logiczne, e nie znajdowa em kontrargu ł ż ł mentów. Nazajutrz uda em si , ł ę
aby odwiedzi rodzin w miejscowo ci po o onej 200 km od Montrealu. Kiedy przyjecha em, kto ć ę ś ł ż ł ś
powiedzia do mnie: ł
 Ojcze, tutaj niedaleko mieszka kobieta, która wczoraj wieczorem przed telewizorem odzyska ał
wzrok...
Nazywa a si Joseph Edmond Poulin i mia a rzeczywi cie 74 lata. Zapad a na chorob siatkówki. ł ę ł ś ł ę
Po specjalnej kuracji lekarze stwierdzili, e choroba post puje i jest nieuleczalna. Przyjació ka ż ę ł
namówi a j , aby usadowi a si przed telewizorem w czasie transmisji Mszy wi tej o uzdrowienie ł ą ł ę Ś ę
w czasie Kongresu w Montrealu. Kiedy wypowiada em s owa poznania, odczuwa a wielkie ciep o ł ł ł ł
w oczach. Zapytałem j , czy mo e czyta . Odpowiedzia a, e nie. Odpar em: ą ż ć ł ż ł
 Pan nie czyni niczego po owicznie. Pomodlimy si teraz, aby pani mog a czyta S owa Bo e. ł ę ł ć ł ż
Trzy dni pó niej zadzwoni a do mnie, aby mi og osi radosn wie : mog a czyta Bibli . ź ł ł ć ą ść ł ć ę
Dar j zyków pozwoli mi czy si z Bogiem i wiedzie , czego On aktualnie oczekuje. ę ł łą ć ę ć
J. Wyrzeczenie si szatana ę
Kiedy kto jest zale ny od mocy ciemno ci, przeszkadza to w zbaw ś ż ś czym dzia aniu Boga. ł
Dlatego te nale y wyrzec si z góry wszelkiego okultyzmu, czarów, magii, wró enia i wszelkich ż ż ę ż
innych odmian ba wo ł chwalstwa czy te zabobonu. Nie mo na dwom panom s u y ani nale e do ż ż ł ż ć ż ć
dwóch panów naraz. Jest si albo z Chrystusem, albo przeciw Niemu. Razem z Nim zbiera si lub ę ę
przeciw Niemu si rozprasza. ę
Ten punkt bior pod uwag jako istotny, gdy dzi ki mocom ciemno ci tak e mo na otrzyma ę ę ż ę ś ż ż ć
pewnego rodzaju uzdrowienie. Aby unikn pomieszania, trzeba absolutnie wyrzec si wszelkiej ąć ę
styczno ci z okultyzmem, amuletami, spirytyzmem, czarami i wszystkim co uzurpuje sobie rol Boga.

Odp: Uzdrowienia z Imprimatur 4 lata temu #3891

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1293
 • Oklaski: 8
ROZDZIA VIII Ł
Pi listów ęć
W tym ostatnim rozdziale zacytujemy fragmenty ostatnich listów obiegowych, wys anych do ł
rodziny i przyjació , w których przed ł stawiamy ogólny zarys naszej pos ugi podczas ostatnich trzech lat. ł
Sanchez 30 grudnia 1980
Drodzy bracia i przyjaciele, chcia bym opisa wam kilka epizodów z mojej podró y do Afryki ł ć ż
 do Kamerunu i Senegalu. Odlecia em z kraju 4 grudnia. Po 18 godzinach lotu przyby em bardzo ł ł
zm czony do Kamerunu o godzinie siódmej wieczór czasu miejscowego. Pragn em tylko jednego: ę ął
po oł ż ć ę y si do ó ka, lecz na lotnisku czeka a mnie mi a niespodzia ł ż ł ł nka . Gdy pokazywa em swój ł
paszport, powiedziano mi, e brakuje mi wizy. Odpar em, e w kraju zapewniano mnie, i obywatel ż ł ż ż
Kanady nie musi mie wizy, aby uda si do Kamerunu. T umaczy em im to wszystko bardzo usilnie, ć ć ę ł ł
ale nic nie skutkowa o, gdy w a nie wprowa ł ż ł ś dzono nowe prawo miejscowe pod tym wzgl dem. ę
Powiedziano mi po prostu:
 Nie mo e pan opuszcza w dniu dzisiejszym lotniska. Sp dzi pan tutaj noc i jutro poleci pan ż ć ę
do Szwajcarii, aby uzyska wiz i wtedy b dzie móg pan powróci ... Szwajcaria za by a oddalona ć ę ę ł ć ś ł
o siedem godzin lotu samolotem...
Pewne ma e stwo francuskie znajdowa o si w podobnej sytuacji. Oni jednak zapewniali mnie, łż ń ł ę
że mimo wszystko wjad do Kamerunu, gdy skontaktowali si z ambasad francusk . Ja tymczasem ą ż ę ą ą
modli em si do Pana: ł ę
 Panie! Nie mam si z kim skontaktowa , jak tylko z Tob . Je li Ty przewidzia e te rekolekcje ę ć ą ś ł ś
w Kamerunie, otwórz mi drzwi. Lecz je li nie pochodzi to od Ciebie, nie mam czego tutaj szuka . ś ć
Oddaj wszystko w Twoje r ce! ę ę
Modli em si jeszcze chwil w j zykach. I nagle ukaza si ko o mnie pot ny policjant, tak jak bym ł ę ę ę ł ę ł ęż
przynajmniej chcia gdzie ucie ł ś ka . Pomy la em sobie, e skoro nie mog g osi Ewangelii ć ś ł ż ę ł ć
w Kamerunie, to przynajmniej zewangelizuj tego policjanta muzu manina i zacz em opowiada ę ł ął ć
o Jezusie oraz o Jego cudach. Po kilku minutach policjantowi chcia o si spa jeszcze bardziej ni mnie. ł ę ć ż
W tym momencie nagle zadzwoni telefon, w którym rozkazano, by mnie wpuszczono do kraj . Jeden ł ą
z braci zaj si za atwieniem wizy dok adaj c wszyst ął ę ł ł ą kich mo liwych si i rodków. Pojecha em wi c ż ł ś ł ę
wyspa si . Nazajutrz wróci em na lotnisko, aby podró owa w g b kraju. Francuzi jeszcze tam ć ę ł ż ć łą
siedzieli, ze smutnymi i zm czonymi twarzami. Nie pozwolono im przekroczy granicy i byli zmuszeni ę ć
wróci do Pary a. Wykorzysta em to, aby im powiedzie : ć ż ł ć
 Ja nie powierzy em mojej sprawy w r ce ludzi, tylko w r ce Boga i mog em wjecha do Kamerunu. ł ę ę ł ć
Mój Bóg jest bardziej wp ywowy ni ambasada francuska... ł ż
Pierwsze do wiadczenie ewangelizacji w Afryce by o bardzo pi kne. Odnosi em wra enie, jak ś ł ę ł ż
bym by w Republice Dominikany. Twarze ludzi by y proste i radosne, za mieszka cy kraju ł ł ś ń
sympatyczni i otwarci. By to ten sam klimat, ten sam krajobraz i ten sam dzia aj cy Bóg razem ł ł ą
ze Swoimi cudami. W sobot wieczorem celebrowali my Eucha ę ś rysti za chorych i Bóg zacz ę ął
powtarza te cuda i uzdrowienia, które dokona y si w Pimentel w 1975 roku. Widzieli my wiele ć ł ę ś
zadziwiających uzdrowie . Mi dzy innymi uzdrowienie pi cioletniej dziewczynki, która nie mog a ń ę ę ł
chodzi , a która dzi ki asce Boga odzyska a t zdolno od tej chwili. Nazajutrz, w czasie Mszy ć ę ł ł ę ść
Ś ę wi tej w katedrze, zaprosi em matk tego dziecka, aby z o y a wiadectwo wobec wiel ł ę ł ż ł ś kiego
zgromadzenia. Nast pnie poprosi em, aby poleci a i dziecku wobec wszystkich w kierunku o tarza. ę ł ł ść ł
Dziewczynka uczyni a to na oczach wszystkich, którzy p akali i wielbili Boga. Nast pi a burza ł ł ą ł
oklasków w katedrze. Jezus ukaza si w Afryce jako Ten, który yje. ł ę ż
W czasie rekolekcji najwi ksze b ogos awie stwo prze y pewien misjonarz, który zdecydowa ę ł ł ń ż ł ł
si wcze niej opu ci sw s u b , aby si o eni . Kilku przyjació zaprosi o go do wzi cia udzia u ę ś ś ć ą ł ż ę ę ż ć ł ł ę ł
w rekolekcjach, przed podj ciem ostatecznej decyzji. Przyj on Pana i nawróci si . Odda na nowo ę ął ł ę ł
swoje serce Panu i potwierdzi swoj wol pój cia za Nim w pos udze kap a skiej. Rekolekcje ł ą ę ś ł ł ń
zako czy a Msza w. polowa z udzia em ponad trzech tysi cy osób. Trzydziestu kap anów ń ł Ś ł ę ł
koncelebrowa o Eucharysti i Pan ponownie zacz potwierdza g oszenie S owa Bo ego poprzez znaki ł ę ął ć ł ł ż
i cuda. Poprzez s owo poznania powiedzia do nas: Znajduje si tutaj m ody cz owiek w wieku ł ł ę ł ł
szesnastu lat, którego Pan uzdrawia, jest on bowiem chory na lewe ucho . Oczywi cie nie dos ysza ś ł ł
tego or dzia, bo rzeczywi cie by g uchy, jednak wcale nie przeszkodzi o to Panu zadzia a . Pod koniec ę ś ł ł ł ł ć
Mszy wi tej zbli y si do o tarza m ody cz owiek, który powiedzia , e ma szesna cie lat i e by Ś ę ż ł ę ł ł ł ł ż ś ż ł
g uchy na lewe ucho. Pan w a nie go uzdrowi . Wszyscy wielbili Boga. Nazajutrz nast pi dalszy ci g ł ł ś ł ą ł ą
wypadków w katedrze w Yaounde. Pewien urz dnik bankowy, który od trzech lat by krótkowidzem, ę ł
zosta uzdrowiony. Nast pnego dnia opowiedzia w pracy wszystkim swoim kolegom o cudzie ł ę ł
zdzia anym przez Pana. Poniewa by znany z powodu swych grubych szkie , których przesta u ywa , ł ż ł ł ł ż ć
przyszli wszyscy jeszcze tego samego dnia na Msz wi t . By o tam ponad 3000 osób. Byli my wi c ę Ś ę ą ł ś ę
zmuszeni wystawi o tarz poza katedr , bo nie mie ci a ona wszystkich. Podczas Eucharystii pewna ć ł ę ś ł
dziewczynka zosta a uzdrowiona mia a ona sparali owan r k . Pewien policjant zosta powalony ł ł ż ą ę ę ł
Duchem i uzdrowiony z choroby kr gos upa. Matka prze o ona wspólnoty sióstr w Afryce prze y a ę ł ł ż ż ł
tak e do wiadczenie powalenia Duchem i zosta a uzdrowiona z choroby wrzodowej. By o tak wiele ż ś ł ł
uzdrowie , e niemo liwo ci by oby je wszystkie tutaj wymieni . W ci gu kilku dni o y y wszystkie ń ż ż ś ą ł ć ą ż ł
znaki, które wskazywa y, e Jezus jest Mesjaszem: niewidomi widzieli, chromi chodzili, g usi s yszeli, a ł ż ł ł
ubogim g oszono Dobr Nowin . ł ą ę
Uda em si nast pnie do Senegalu, gdzie wiele uzdrowie , które wyst pi y, przypomnia o temu ł ę ę ń ą ł ł
ludowi, e Jezus yje. Pewien misjonarz Naj wi tszego Serca Jezusa widz c jeden z tych wielkich ż ż ś ę ą
cudów i entuzjazm, jaki on wywo a u ludzi, powiedzia do nas: To jest dok adnie to, czego ł ł ł ł
potrzebujemy! Wiedzia em, e Pan przyjdzie do nas w ten sposób, bo kiedy muzu manie zobacz , ł ż ł ą
że Jezus czyni cuda, przekonaj si , e On yje i e jest Kim wi cej ni zwyk ym prorokiem... ą ę ż ż ż ś ę ż ł
To w a nie tego by o nam trzeba... i nie przestawa powtarza tych s ów widz c, w jaki sposób cuda ł ś ł ł ć ł ą
sprawia y, e wiara ludzi nieustannie wzrasta a. ł ż ł
Ale w jakim kraju nie s konieczne cuda?... Nie znam takiego kraju na ca ym wiecie. Prefekt ą ł ś
Sangmelima, który by protestantem, przy ł szed osobi cie, aby mnie po egna i aby podzi kowa mi za ł ś ż ć ę ć
uzdrowienie swojej ony, chorej na w trob oraz swojej siostry maj cej k opoty z uk adem kr enia. ż ą ę ą ł ł ąż
By bardzo wzruszony i trzyma ma y upominek dla mnie na pami tk mego pobytu w Sangmelima: by ł ł ł ą ę ł
to prawdziwy kie s onia. Nie zmie ci si w mojej walizce, wi c zapakowa em go oddzielnie ł ł ś ł ę ę ł
i rozpocz em podró . Musia em jednak zap aci dodat ął ż ł ł ć kow sum za nadwag baga u, gdy kie by ą ę ę ż ż ł ł
bardzo ci ki. O ma o co nie zapomnia em go wysiadaj c z samolotu. W jednej r ce trzyma em moj ęż ł ł ą ę ł ą
ma walizk , a w drugiej malutki upominek , który zaczyna ci y i by bardzo kosztowny. łą ę ł ąż ć ć
Przybywaj c do mego nowego miejsca przeznaczenia, pewna osoba znaj ca si na rzeczy, podziwia a ą ą ę ł
okaz i powiedzia a do mnie: ł
 Ojcze, ten kie ma wielk warto . Mam nadziej , e nie b dziesz mia k opotów na lotnisku, celnicy ł ą ść ę ż ę ł ł
bowiem s bardzo skrupulatni, gdy chodzi o wyroby z ko ci s oniowej... ą ś ł
Moje ycie zmieni o si musia em kupi specjaln walizk i dba o ni bardziej ni o swoj w asn . ż ł ę ł ć ą ę ć ą ż ą ł ą
Mia em coraz wi cej problemów na lotniskach, musia em p aci za baga przyje d aj c i wyje d aj c ł ę ł ł ć ż ż ż ą ż ż ą
i by em zmuszony modli si w ten sposób: ł ć ę
 Panie, by em wiadkiem, jak otwiera e oczy niewidomym. Teraz prosz Ci , zamknij oczy tym ł ś ł ś ę ę
panom, aby nie zauwa yli mego k a. Przecie wiesz dobrze, e jest to malutki upominek . ż ł ż ż
Kiedy zamieszka em w jakim domu, musia em pilnowa tego wi tego k a ukrywaj c go pod ł ś ł ć ś ę ł ą
łó kiem. Wracaj c z konferencji czy te kaza , pierwsza rzecz, któr robi em, to schylenie si pod ż ą ż ń ą ł ę
łó ko, aby odszuka mój kie s onia. Nieraz podziwia em go przez kilka sekund, g aska em i ostro nie ż ć ł ł ł ł ł ż
odk ada em. ł ł
Pewnego dnia w czasie modlitwy zacz em my le o mojej ko ci s oniowej, o trudach i k opotach, ął ś ć ś ł ł
których mi przysparza a od czasu, kiedy zacz em z ni podró owa . Wtedy wykrzykn em g o no: ł ął ą ż ć ął ł ś
 Panie! Ty jednak mia e racj , kiedy mówi e : b ogos awieni ubodzy , bo gdy nie mia em k a, nie ł ś ę ł ś ł ł ł ł
mia em te problemów. ł ż
Wsta em i odda em kie , a natychmiast powróci do mnie pokój. Znikn y wszystkie k opoty ł ł ł ł ęł ł
z przepraw celn , nadwag baga u i wszystkie rozproszenia na modlitwie. Dzi ki temu nauczy em si , ą ą ą ż ę ł ę
że wszystkie k y s oni, którymi s np. w adza, pieni dze, s awa, sprawy materialne, s ród em naszego ł ł ą ł ą ł ą ź ł
zniewolenia. Najgorsze jest to, e upokarzamy si przed nimi, oddaj c im pok on i oddala nas to ż ę ą ł
od prawdziwego Boga. Jak bardzo te wszystkie ko ci s oniowe s uci ś ł ą ążliwe! Jak wiele p acimy za to, ł
że zbyt wiele wa ! S one przecie tak ci kie, tym bardziej, e cz sto razem z k em trzeba te zabra żą ą ż ęż ż ę ł ż ć
pozosta cz s onia... Gdy jednak pok adamy ufno w Panu, nie potrzebujemy dóbr materialnych łą ęść ł ł ść
to pokaza mi Pan, w adca wszystkich rzeczy. ł ł
Mój bilet do Kamerunu kosztowa bardzo drogo 1780 dolarów. Poniewa by a to wielka ł ż ł
suma dla tych ludzi, powiedzia em, eby nie dawali mi nic ponad zwrot kosztów podró y. Z o yli si ł ż ż ł ż ę
wi c wszyscy tylko na mój bilet, zbieraj c 1800 dolarów. Pewien ksi dz, który dowiedzia si o tym, ę ą ą ł ę
powiedzia :ł
 To niesprawiedliwe, pracowa e przecie ci ko, a tu daj ci jedynie 20 dolarów... To nawet mniej ł ś ż ęż ą
ni dolar za dzie ... ż ń
Kiedy wróci em do mojej parafii, oczekiwa mnie stos listów. Jeden z nich zawiera nast puj ce s owa: ł ł ł ę ą ł
 Pomy leli my sobie, e wy lemy ci «ma y upominek» na cele twojej ewangelizacji... ś ś ż ś ł
S owo ma y upominek przypomnia o mi mój kie i na my l o tym obla em si zimnym potem. ł ł ł ł ś ł ę
Tymczasem tym upominkiem by czek na 2000 dolarów. Zadr a em. Nigdy nie przypuszcza em, ł ż ł ł
że Jezus jest taki dok adny w obliczeniach przecie obiecywa swoim uczniom sto ł ż ł krotn zap at ... To ą ł ę
prawda, e Jezus jest rzetelnym ydem i zna si na finansach. ż Ż ę
La Romana 10 grudnia 1981 roku
W ostatni niedziel roku, w wi to Chrystusa Króla, celebrowali my w St. Domingue nasz ą ę ś ę ś
drugi krajowy kongres charyzmatyczny. 42 000 osób reprezentowa o 1500 grup modlitewnych ł
w Dominikanie. Ludzie ci zape nili Stadion Olimpijski w stolicy w dniu 22 listopada, podczas wielkiej ł
manifestacji wiary na cze Chrystusa Króla. Tema ść tem kongresu by o has o Jezus Chrystus, Król ł ł
wszech wiata . Wszys ś tko to by o nadzwyczajne. Od godziny 9-tej rano a do 6-tej wieczór pod go ym ł ż ł
niebem, w wi tecznej atmosferze, piewali my, modlili my si , s uchali my konferencji odczuwaj c ś ą ś ś ś ę ł ś ą
i smakuj c Mi o Boga, naszego Ojca. O godzinie 11-tej przysz a na mnie kolej: mia em mówi na ą ł ść ł ł ć
temat Jezus yje i zaraz po tym razem z moj grup modli si o uzdrowienie wszystkich chorych, ż ą ą ć ę
którzy w wielkiej ilo ci przybyli z ca ego kraju. Pan b ogos awi nam w szczególny sposób. O godzinie ś ł ł ł ł
14.30 da o si to odczu w sposób wyj tkowy. Po ród innych by tam pewien m czyzna, który przyby ł ę ć ą ś ł ęż ł
po wielkich trudno ciach na kongres, gdzie zosta ca kowicie uzdrowiony. Z powodu choroby serca by ś ł ł ł
sparali owany z lewej strony i móg chodzi jedynie o kulach. Wszed na trybun o w asnych si ach, ż ł ć ł ę ł ł
id c bez podtrzymywa ą nia i kaj c, g o no dzi kowa Bogu, który go uzdrowi . W dniu naszego ł ą ł ś ę ł ł
krajowego kongresu odnowy charyzmatycznej, nowy arcybiskup Ekscelencja Nicolas de Jesus Lopez,
bo tak brzmia o jego nazwisko, wyg osi wspania konferencj na temat odnowy charyz ł ł ł łą ę matycznej
w dzisiejszym wiecie. Kilku ksi y, którzy walczyli jeszcze zaciekle przeciwko Odnowie w naszej ś ęż
diecezji, wydawa o si by zbitymi z tropu poprzez tak jasne i klarowne stanowisko naszego nowego ł ę ć
arcybiskupa. Chwa a Panu! ł
Musz wam teraz powiedzie , e nie jestem proboszczem Sanchez, z czego si ciesz , bo nie ę ć ż ę ę
mog em pogodzi obowi zków proboszcza z g oszeniem rekolekcji na ca ym wiecie. Uwolniono mnie ł ć ą ł ł ś
od tego obowi zku w kwietniu i jestem teraz w pe ni kaznodziej , rezyduj c na sta e w naszej parafii ą ł ą ą ł
Romana, gdzie proboszczem jest ojciec Dumas. Ojciec Andrzej jest sam na 30 000 osób i dlatego
pomagam mu, co jest dobre, bo dzi ki temu mog na przemian prowadzi rekolekcje oraz pracowa ę ę ć ć
w parafii. W tym roku by em wiadkiem Chrystusa na pi ciu kontynentach. Pomijaj c wiele istotnych ł ś ę ą
spraw, chcia bym wam po ł wiedzie , e po konferencji ekumenicznej w Szwajcarii uda em si ć ż ł ę
do Lisieux, Marsylii i Paray le Monial ko o Pary a. Nast pnie wróci em do Dominikany, aby uda si ł ż ę ł ć ę
na rekolekcje kap a skie do Ceja w Kolumbii i do Monterrey w Meksyku, gdzie przydarzy a mi si ł ń ł ę
ciekawa przygoda. Mój paszport okaza si ju niewa ny i wys ano go do ambasady kanadyjskiej ł ę ż ż ł
w Caracas w Wenezueli, aby ponownie sta si wa ny. Dzie mego wyjazdu do Meksyku zbli a si , ł ę ż ń ż ł ę
gdy tymczasem paszport nie nadchodzi : W przeddzie wyjazdu zadzwoni ł ń łem do Caracas, gdzie mi
powiedziano, e wys ano go do mnie. Nie mo na by o nic zrobi tylko cierpliwie czeka , a paszport ż ł ż ł ć ć ż
nadejdzie poczt . Po po udniu dzwoniono do mnie z Meksyku, aby dowiedzie si o numer i godzin ą ł ć ę ę
lotu. Odpowiedzia em, e mój zespó przyleci beze mnie poniewa nie mam paszportu. Wszyscy byli ł ż ł ż
skonsternowani, gdy przygotowano ju wszystko na przyj cie 14 tysi cy osób. Obiecali, e sp dz t ż ż ę ę ż ę ą ę
noc na modlitwie, zawierzaj c ca spraw Panu. Nazajutrz wyje d a em do Republiki Dominikany bez ą łą ę ż ż ł
paszportu, t umacz c szefowi emigracji, e Kanadyjczyk mo e przekroczy granic Stanów ł ą ż ż ć ę
Zjednoczonych z samym tylko prawem jazdy (bo samolot mia mi dzyl dowanie w Miami, cho lecia ł ę ą ć ł
do Meksyku). Odpowiedzia mi: ł
 Je li przedsi biorstwo Eastern podejmie ryzyko wzi pana na pok ad, ja pana puszcz . ś ę ąć ł ę
Zwróci em si wi c do urz dniczki Eastern Air Lines, a ona powiedzia a: ł ę ę ę ł
 Je li biuro emigracji podejmie ryzyko, bierzemy pana na pok ad... Pomodli em si wi c, tak mówi c: ś ł ł ę ę ą
 Panie, skoro tak, to Ty we na Siebie oba te ryzyka... ź
i polecia em. Wszyscy przybywaj cy pokazywali swoje paszporty, wizy i karty emigracyjne. Ja za ł ą ś
da em tylko prawo jazdy. Policjant, który zaj ł mowa si kontrol zapyta : ł ę ą ł
 Co to jest?
 To moje prawo jazdy, oto wszystko, co mam. Kanadyjczyk mo e przekroczy granic USA ż ć ę
z prawem jazdy.
Zlitowa si nade mn i pu ci mnie. Gdy przesiad em si na lot do Meksyku, oficer emigracji, który ł ę ą ś ł ł ę
dobrze zna prawo, powiedzia do mnie z w ciek o ci : ł ł ś ł ś ą
 Nie mo e pan z tym prawem jazdy pojecha do Meksyku, a nawet nie mo e pan pozosta w Miami. ż ć ż ć
To do niczego nie jest przydatne. Ka dy mo e uzyska prawo jazdy w Kanadzie i nie oznacza to, e jest ż ż ć ż
obywatelem Kanady. Granic Stanów Zjednoczonych mo na prze ę ż kroczy maj c dowód osobisty, a nie ć ą
prawo jazdy! Nikt, nigdy nie wpu ci pana z tym do Meksyku! Ode l pana! ś ś ą
A wi c pomyli em prawo jazdy z dowodem osobistym... Dzi ki Bogu mog em wyjecha , ę ł ę ł ć
ale w Meksyku pojawi si niemniejszy problem... Modli em si wi c: ł ę ł ę ę
 Panie, zamknij oczy temu cz owiekowi, aby nie zauwa y , czego mi brakuje... ł ż ł
Policjant, który zajmowa si kontrol , akurat pi kaw i rozmawia z koleg w wielkim roztargnieniu... ł ę ą ł ę ł ą
Nie ogl da dokumentów, które mu pokaza em. Przybi piecz tk i przekroczy em granic . ą ł ł ł ą ę ł ę
Ten sam Bóg, który zamkn oczy policjantowi, jeszcze tego samego dnia otworzy oczy kobiecie, która ął ł
by a niewidoma od pi ciu lat. Jezus jest Panem rzeczy niemo liwych. ł ę ż
Po rekolekcjach w Monterrey celebrowali my Msz wi t za chorych w sanktuarium na ś ę Ś ę ą
wolnym powietrzu: o tarz otacza o 6 000 osób przemoczonych nieustaj cym deszczem. Po Komunii ł ł ą
Ś ę wi tej Pan uzdrowi cz owieka, który utraci zdolno mowy na skutek uszkodze ł ł ł ść nia mózgu,
które mia o miejsce kilka lat temu. Pan uwolni jego j zyk, aby móg krzycze : ł ł ę ł ć
 Chwa a Bogu! Chwa a Bogu! ł ł
Bardzo zadziwi o to tych, którzy go znali i oni to te przy ł ż prowadzili go do mikrofonu, aby mógł
ś ć ż wiadczy . Potem dwóch sparali owanych wsta o z ó ek i zacz o chodzi . Jeden z nich przyszed da ł ł ż ęł ć ł ć
świadectwo, podczas gdy proboszcz g o no p aka . Wielu kap anów, którzy koncelebrowali z nami, by o ł ś ł ł ł ł
bardzo wzruszonych i p aka o. Ja mia em si i krzycza em: ł ł ś ł ę ł
 Jezus yje! Widzicie to wszyscy! ż
Tak wygl da podsumowanie kilku spo ród wielu moich zaj w ci gu roku. Powiecie pewnie, e ą ś ęć ą ż
o niczym innym nie mówi , jak tylko o rekolekcjach. Ale to w a nie jest w moim sercu, tutaj jest moje ę ł ś
powo anie: g osi wsz dzie mi o i mi osierdzie Jezusa. ł ł ć ę ł ść ł
La Romana 10 grudnia 1982 roku.
Drodzy Rodzice i przyjaciele!
Mam nadziej , e jeste cie wszyscy zdrowi, pe ni rado ci Pana. Je li chodzi o mnie nigdy nie ę ż ś ł ś ś
by em tak zdrowy jak obecnie i jestem szcz liwy, e mog odda si na s u b ewangelizacji, gdy to ł ęś ż ę ć ę ł ż ę ż
w a nie Pan przywróci mi zdrowie dziesi lat temu. My la em nawet o tym, eby napisa ma ł ś ł ęć ś ł ż ć łą
ksi k na temat tego, co widzia em podczas dziesi ciu lat mojego apostolatu w odnowie ąż ę ł ę
charyzmatycznej. Nie wiem, czy b d mia na to czas, ale pomys ten powraca mi nieustannie na my l. ę ę ł ł ś
Próbowa em ju j pisa mia aby tytu : Jezus uczyni mnie swoim wiadkiem . ł ż ą ć ł ł ł ś
Pod koniec listopada wróci em do Polinezji Francuskiej ta ostatnia podró by a jedn ł ż ł ą
z najpi kniejszych w moim yciu. Nigdy nie widzia em tak sympatycznych i tak ch tnie przyjmuj cych ę ż ł ę ą
S owo Bo e ludzi. Prze y em tam czas ewangelizacji, obfity we wszelkiego rodzaju aski ł ż ż ł ł
i b ogos awie stwo. Aby da wam próbk tego, jak przyjmowali nas ci ludzie, powiem tylko, e gdy ł ł ń ć ę ż
przyby em na lotnisko w Tahiti o godzinie 2 nad ranem, po 16 godzinach lotu (jest to dwa razy tyle ł
kilometrów, co z St. Domingue do Pary a), ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, by o tam ponad 200 ż ł
charyzmatyków, zgromadzonych na lotnisku o tej porze! Przyszli, aby przywita mnie wiankami ć
kwiatów oraz piewa : Alabare . piewali z ca ego serca. Przynie li tyle kwiatów, e prawie nie ś ć Ś ł ś ż
mo na mnie by o zobaczy spoza nich. Musia bym mie chyba szyj yrafy... Dwa dni pó niej ż ł ć ł ć ę ż ź
rozpocz li my pierwszy kongres liderów odnowy charyzmatycznej, na który przybyli licznie ę ś
ze wszystkich wysp Polinezji Francuskiej. Na pierwszej konferencji, która by a po francus ł ku, by o 200 ł
osób. Dla tych, którzy mieszkali na bardziej odleg ych wyspach, trzeba by o a trzech dni podró y ł ł ż ż
statkiem w jedn stron , aby wzi udzia w pi ciodniowych rekolekcjach... Mog em tam stwier ą ę ąć ł ę ł dzić
ogromnego ducha po wiecenia. Nic wi c dziwnego, e Pan b ogos awi nam obficie. Prze y em ś ę ż ł ł ł ż ł
w pewien sposób co , co przypomi ś na o Pimentel w 1975 roku. ł
Pierwsi misjonarze przybyli do Polinezji, do Tahiti 1834 roku. Tego roku, z okazji 150 rocznicy
misji, przygotowano w ca ej diecezji rekolekcje ewangelizacyjne. Nasze rekolekcje charyzmatyczne ł
stanowiły cz tego programu. Szlachetno tych ludzi objawi a si na wiele sposobów. Nigdy jeszcze ęść ść ł ę
nie otrzyma em takiej ilo ci prezentów: 18 koszul, dwie pary spodni, elegancki garnitur itp... ł ś
W samolocie mia em nadwag przesz o 25 kilogramów i zmuszony by em p aci grube pieni dze. ł ę ł ł ł ć ą
Nigdy nie zapomn ludzi z Tahiti i innych wysp, gdzie sp dzi em ponad miesi c po ród serc otwartych ę ę ł ą ś
na s owo Bo e. Po wielu kazaniach, g oszonych na ró nych wyspach, po odwiedzeniu wielu wspólnot ł ż ł ż
religijnych, po Mszy wi tej dla tr dowatych, po spotkaniu z bra mi misjonarzami, ostatniego tygodnia Ś ę ę ć
wieczorami g osi em kazania, modl c si za chorych. Ka dego wieczora przy ł ł ą ę ż chodzi o od 3 do 5 tysi cy ł ę
osób. Zamiast homilii by y wiadectwa osób, które zosta y uzdrowione w poprzednim dniu. Najwi ksze ł ś ł ę
wra enie wywar o na mnie wiadectwo cz owieka nie ż ł ś ł widomego na jedno oko, który ledwie widzia na ł
drugie i w ci gu najbli szych dni mia by operowany. Podczas Mszy wi tej za chorych, w momencie ą ż ł ć Ś ę
Podniesienia, zobaczy nagle w ko ciele wielkie wiat o i zosta uzdrowiony. ł ś ś ł ł
Tak, jak pokryto mnie wiankami z kwiatów w czasie powitania, tak te w czasie po egnania ż ż
przyniesiono mnóstwo naszyjników z muszli. Kiedy chcia em odje d a , ca o prezentów nie ł ż ż ć ł ść
zmie ci a si w mojej walizce. Wspólnoty katolików z Chin ofiarowa y mi pi kn i wielk walizk , ś ł ę ł ę ą ą ę
naj adniejsz , jak kiedykolwiek mia em, aby schowa tam same prezenty. Kiedy szed em do samolotu, ł ą ą ł ć ł
obwieszony wszystkimi tymi naszyjnikami z muszelek, robi em taki ha as, e ludzie si ze mnie miali. ł ł ż ę ś
Podzieli em si tymi wszystkimi prezentami z lud mi z mojej parafii. By to zabawny widok: ludzie na ł ę ź ł
Karaibach w koszulach i naszyjnikach z Polinezji.
La Romana 25 pa dziernik 1983 ź
Drodzy Rodzice i przyjaciele!
W a nie przyjecha em z Jugos awii i mam ogromne pragnienie pozdrowi was spodziewaj c si , ł ś ł ł ć ą ę
ż ś ś ś ę ż ć e jeste cie w pokoju i rado ci Pana. My l , e nie mam prawa milcze po tym, co widzia em w czasie ł
d ugiej podró y ewangelizacyjnej, która rozpocz a si 18 sierpnia, a zako czy a 15 pa dziernika, ł ż ęł ę ń ł ź
w dniu w. Teresy z Avila. ś
18 sierpnia znalaz em si we Francji, aby wzi udzia w spotkaniu grup i wspólnot odnowy ł ę ąć ł
charyzmatycznej w Ars, gdzie 4000 osób zgromadzi o si na tygodniu modlitwy, refleksji i rozwa aniu ł ę ż
w rado ci Pana. By o to pi kne spotkanie, pe ne b ogos awie stwa wszelkiego rodzaju. Stamt d uda em ś ł ę ł ł ł ń ą ł
si do Jugos awii. Moimi towarzyszami podró y byli ojciec Rancourt z Quebec i doktor Filip M dre, ę ł ż ą
diakon, b d cy pasterzem grupy charyzmatycznej Lew z pokolenia Judy we Francji. ę ą
Wed ug wiadectw i owoców, które wszystkie mówi o autentycz ł ś ą no ci, Maryja objawi a si ś ł ę
w Medjugorje w Jugos awii, pozostawiaj c or dzie pokoju, modlitwy i pokuty. Pewnym jest, e parafia ł ą ę ż
ojca Tomislava Vlasica sta a si centrum wiary i pielgrzymek, gdzie mia o miejsce wiele nawróce . ł ę ł ń
Przybyli my do Medjugorje w rod , przed Msz wi t o godzinie siódmej. Ojciec Tomislav zaprosi ś ś ę ą Ś ę ą ł
nas, aby my koncelebrowali j razem z nim. Ponad 3000 osób zgromadzi o si na Eucharystii. ś ą ł ę
Dwunastu ksi y siedz cych na zewn trz na krzes ach, spowiada o d ugie kolejki penitentów. By to ęż ą ą ł ł ł ł
zwyk y wieczór. Powie ł dziano nam, e w niedziel i wi ta od dwóch lat przychodzi od 7 do 8 tysi cy ż ę ś ę ę
osób. Pod koniec Mszy wi tej ojciec Tomislav powiedzia do mnie: Cho rekolekcje jeszcze dzisiaj Ś ę ł ć
nie rozpoczynaj si , czy nie chcia by jednak zorganizowa modlitwy za chorych pielgrzymów, ą ę ł ś ć
których jest tu spora ilo ? Przysta em na t propozycj z rado ci i pewien ksi dz t umaczy moje ść ł ę ę ś ą ą ł ł
modlitwy na j zyk tubylców. Pocz wszy od tej pierwszej nocy Pan zacz uzdrawia chorych, którzy ę ą ął ć
nast pnie dawali wiadectwo. Nazajutrz by o tam przynajmniej 8000 ludzi i nowe uzdrowienia ę ś ł
nast powa y jedno po drugim. Zacz o to intrygowa s u b bez ę ł ęł ć ł ż ę piecze stwa. Modlili my si , Pan ń ś ę
uzdrawia , a ludzie dawali wiadectwa. W nocy z czwartku na pi tek by o tam ju 14 000 osób, podczas ł ś ą ł ż
gdy my... siedzieli my w wi zieniu. Oto co si sta o: rano pouczali my grupk m odzie y, modl c si ś ę ę ł ś ę ł ż ą ę
o chrzest w Duchu wi tym, zanim jeszcze poszli my na niadanie. Pan b ogos awi wszystkim. Ś ę ś ś ł ł ł
Niektórzy otrzymali dar j zyków, a ca e zgromadzenie by o pe ne rado ci i pokoju. Poszli my potem ę ł ł ł ś ś
zje niadanie. Pod koniec posi ku trzech pracow ść ś ł ników s u by bezpiecze stwa, którzy przyszli po nas, ł ż ń
kazali si uda razem z nimi, z paszportami, w celu przes uchania. Zostali my za ę ć ł ś trzymani.
Zawieziono nas do Citluk, odleg ego o 7 kilometrów, gdzie postawiono nas przed trybuna em, który ł ł
oskar y nas o to, e za ż ł ż k ócili my porz dek publiczny Jugos awii i e g osili my kazania bez ł ś ą ł ż ł ś
zezwolenia rz du. Zamkni to nasz trójk w ma ym pomieszczeniu. By em zadowolony z tego, e nie ą ę ą ę ł ł ż
pojecha em sam do Jugos awii. We trzech wi zienie by o znacznie atwiejsze do zniesienia. Oko o ł ł ę ł ł ł
godziny pi tej, poniewa by o bardzo gor co, poprosili my o szklank wody. Odpowiedziano, e nie ma ą ż ł ą ś ę ż
szklanek. W przeddzie po cili my o chle ń ś ś bie i wodzie w intencji pokoju na wiecie, jak to maj ś ą
w zwyczaju zakonnicy, ksi a i grupy modlitewne ka dej rody. Z ut sknieniem wi c oczekiwa em, ęż ż ś ę ę ł
aż nadejdzie czwartek i nadszed , ale w wi zieniu, bez chleba i wody. Oko o godziny 18.15 ł ę ł
odmówili my Ró aniec za Ko ció , cz c si ze wszystkimi bra mi w wi zieniach i zako czyli my go ś ż ś ł łą ą ę ć ę ń ś
śpiewem Salve Regina , na co wpad do naszej celi rozw cieczony policjant mówi c, by my si ł ś ą ś ę
zamkn li. Nie wiedzia em, e wi niowie nie maj prawa piewa . Wydaje mi si , e nasz spokój ę ł ż ęź ą ś ć ę ż
i nasza rado wywar a na nich wra enie. Na cianie znajdowa si ogromny portret marsza ka Tito. ść ł ż ś ł ę ł
Powiedzia em wi c do Pierre Rancourt, aby zrobi mi zdj cie, poniewa chcia bym mie pami tk ł ę ł ę ż ł ć ą ę
z wi zienia w Jugos awii. U miecha em si i wskazywa em palcem na marsza ka Tito, jakbym chcia ę ł ś ł ę ł ł ł
powiedzie : To on jest winny! . Gdy zadzia a a lampa b yskowa, przybiegli policjanci i wpadli we ć ł ł ł
w ciek o . Za dali ode mnie aparatu. Ja tymczasem dr a em jak dziecko z apane na gor cym ś ł ść żą ż ł ł ą
uczynku. Otworzy em wiec aparat i na wietli em b on , dochodz c tym samym do kompromisu. ł ś ł ł ę ą
Po przeszukaniu naszych baga y dano nam 24 godziny czasu na opuszczenie kraju, gro c, e je li tego ż żą ż ś
nie zrobimy, zostaniemy z powrotem zamkni ciu w wi zieniu. Nazajutrz rano, po egnawszy ksi y ę ę ż ęż
i zakonników, którzy byli dla nas bardzo mili i zasmuceni z tego powodu, e nas tak wyrzucono, ż
pojechali my taksówk do Zadar, odleg ego o 350 km. Dwóch pielg ś ą ł rzymów ameryka skich da o nam ń ł
150 dolarów, aby my mogli op aci taksówk . ś ł ć ę
W Zadar, portowym mie cie turystycznym, wsiedli my o dziewi tej wieczór na statek, ś ś ą
aby przyp yn na szóst rano do Rimini we W oszech. Stamt d pojechali my poci giem do Mediolanu. ł ąć ą ł ą ś ą
Wieczorem odlecieli my samolotem do Pary a, gdzie byli my ju na kolacji. Potrzebowali my dwóch ś ż ś ż ś
dni, aby wróci do Jugos awii, bo nie mo na by o w tym dniu polecie samolotem. ć ł ż ł ć
Ewangelia ma racj , kiedy obiecuje stokrotn zap at razem z prze ę ą ł ę śladowaniami z powodu
Imienia Jezusa.
W nast pnym li cie obiecuj napisa wam o moich przygodach w Kongo, gdzie byli my, ę ś ę ć ś
aby ś ę ć ą ę wi towa setn rocznic ewangelizacji. B ogos awi wam wszystkim. ł ł ę
La Romana 15 listopada 1983 roku
Drodzy Rodzice i przyjaciele!
Oto wi c opis mojej podró y po Afryce i kilku cudów, które widzia y moje oczy: ę ż ł
Noc 19 pa dziernika odlecia em z Pary a do Afryki. Mia em w planie g osi S owo Bo e przez ą ź ł ż ł ł ć ł ż
15 dni w Kongo, a potem jeszcze przez 5 dni z Zairze (powsta ym z belgijskiego Kongo). ł
20 pa dziernika rano przyby em do Kinshasa, stolicy Zairu. Zosta em przyj ty bardzo go cinnie przez ź ł ł ę ś
ojców jezuitów, szczególnie przez ojca Guy Verhaegen, opiekuna grupy charyzmatycznej w Kinshasa.
Poprosi mnie, abym przeprowadzi rekolekcje dla liderów Odnowy. Odpocz em nieco ł ł ął
po o miogodzinnej podró y samolotem i uda em si do ambasady Kongo, aby postara si o wiz . ś ż ł ę ć ę ę
Nazajutrz rano z wiz w r ku p yn em statkiem do Brazzaville, stolicy Kongo. Podró trwa a zaledwie ą ę ł ął ż ł
10 minut. Kiedy znalaz em si w Kongo, natychmiast pojecha em do Linzolo, miejsca Maryjnych ł ę ł
pielgrzymek, oddalonego 20 km od Brazzavilk. Tam mia em prowadzi pierwsze z rekolekcji. T um ł ć ł
35 000 osób ju oczekiwa na nie. Po pozdrowieniu organizatora rekolekcji, ojca Ernesto Kombo SJ, ż ł
zacz li my temat wiara w S owo Bo e . Jak wspania ym wido ę ś ł ż ł kiem by o spogl danie na tysi ce osób ł ą ą
siedz cych na ziemi na ró nego rodzaju kocach lub malutkich krzese kach i uwa nie s uchaj cych ą ż ł ż ł ą
S owa Bo ego! By a to wielka misja, upami tniaj ca setn rocznic ewangelizacji w Kongo, a zarazem ł ż ł ę ą ą ę
dziesi ciolecie odnowy charyz ę matycznej w tym kraju.
Tego ranka wyg osi em dwie konferencje, za po po udniu od ł ł ś ł prawili my Eucharysti z homili ś ę ą
i modlitw za chorych. Wieczorem odby o si wielkie spotkanie charyzmatyczne wraz ze wszystkimi ą ł ę
objawami Ducha, jakich Bóg zechcia udzieli . Innego wieczoru z kolei zrobili my wystawienie ł ć ś
Naj wi tszego Sakramentu na o tarzu, blisko groty na wie ym powietrzu. O godzinie dziewi tej ś ę ł ś ż ą
odby y si : modlitwa spontaniczna, piewy i kazanie. ł ę ś
W Kongo spotka em si z wielk i g bok wiar , jak rzadko widzia em podczas moich ł ę ą łę ą ą ą ł
podró y ewangelizacyjnych. Wyobra cie sobie wiar ludzi, którzy pozostawali cztery dni bez ż ź ę
mieszkania, na rekolekcjach w rodku tygodnia... Ka dy organizowa si jak móg : spa na pos anej ś ż ł ę ł ł ł
ziemi i jad zawarto swojej torby. Bóg, który jest pierwszym w szczodrobliwo ci, okaza przy tej ł ść ś ł
okazji Swoj Chwa . ą łę
Rz dy w Kongo s od o miu lat w r kach marksistów. Po odzyskaniu niepodleg o ci kraju, ą ą ś ę ł ś
demokracja próbowa a obj w adz , ale rz d nagle upad i zacz li rz dzi komuni ci. W 1977 roku ł ąć ł ę ą ł ę ą ć ś
prezydent Nougabi, komunista, zosta zamordowany, jego rz d obalo ł ą ny przez innego komunist . Cztery ę
dni pó niej komuni ci przyszli do rezydencji kardyna a Emila Biayenda, rozkazuj c mu i z nimi, ź ś ł ą ść
aby spotka si z wy sz w adz . Nigdy pó niej lud nie zobaczy ju swego pasterza, który w opinii ć ę ż ą ł ą ź ł ż
ksi y by cz owiekiem maj cym nadzwyczaj ęż ł ł ą ne zalety. W 1981 roku, papie Jan Pawe II odwiedzi ż ł ł
Kongo i w Brazzaville odprawi Msz wi t na wolnym powietrzu, w ród szalonej rado ci ludzi. ł ę Ś ę ą ś ś
Mówi si , e od tego czasu rz d kierowany przez pu kownika Denisa Sassov jakby polepszy swoje ę ż ą ł ł
stosunki z Ko cio em, zw aszcza w setn rocznic ewangelizacji. W takich wiec okoliczno ciach ś ł ł ą ę ś
mog em przyjecha g osi Dobr Nowin przez pi tna cie dni rekolekcji ludo ł ć ł ć ą ę ę ś wych, b d c zaproszonym ę ą
przez obecnego arcybiskupa Brazzaville.
W adnym kraju nie widzia em jeszcze tylu uzdrowie , co w czasie tych rekolekcji w Kongo. ż ł ń
Jedynym krajem, który mog porówna pod tym wzgl dem, jest Polinezja Francuska, gdzie w ubieg ym ę ć ę ł
roku przez trzy tygodnie g osi em rekolekcje. Tam tak e odbywa y si one w rocznic ewangelizacji. ł ł ż ł ę ę
Znaki i cuda by y jednak wi ksze w Kongo. Czytamy u Izajasza: W ów dzie g usi us ysz s owa ł ę ń ł ł ą ł
ksi gi, a oczy niewidomych wolne od mroku i od ciemno ci b d widzie . Pokorni wzmog sw rado ę ś ę ą ć ą ą ść
w Panu i najubo si rozwesel si w wi tym Izraela (Iz 29,18 19). Nast pnie ten sam prorok ż ą ę Ś ę ę
potwierdza: Niech rozwesel si pustynia i spieczona ziemia, niech si raduje step i niech rozkwitnie! ą ę ę
Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech si raduje skacz c i wykrzykuj c z uciechy. Wtedy przejrz ę ą ą ą
oczy niewidomych i uszy g uchych si otworz . Wtedy chromy wyskoczy jak jele i j zyk niemych ł ę ą ń ę
weso o zakrzyknie (Iz 35, 1-6). W tych dniach byli my wiadkami tego wszystkiego po ród ł ś ś ś
 najubo szych w ród ludzi . Pan towarzyszy poprzez ró nego rodzaju znaki i cuda Swojemu S owu ż ś ł ż ł
zbawienia. Ewangelia jest prawdziwa i skuteczna w dzisiejszych czasach, aby ludzie wierzyli w Pana.
Od pierwszej nocy w czasie rekolekcji w Linzolo, po modlitwie za chorych, nieustannie przychodzi oł
mi do serca S owo Pana: Znajduje si tutaj cz owiek, który bardzo cierpi z powodu swojej prawej nogi. ł ę ł
Nie mo e on chodzi , a nawet z ledwo ci mo e usta na prawej nodze. W tej chwili odczuwa on ż ć ś ą ż ć
wielkie dr enie oraz ciep o w tej nodze. Pan w tym momencie uzdrawia go. Ty, który odczuwasz to ż ł
uzdrowienie, zaufaj Panu! W Imi Jezusa wsta i id ! . Nast pi a chwila ciszy w zgromadzeniu. Nikt ę ń ź ą ł
nawet si nie poru ę szy . Poniewa ma o kto rozumia po francusku, nast pi o t umaczenie na miejscowy ł ż ł ł ą ł ł
dialekt (t umaczy ojciec Eraesto Kombo SJ który mi towarzyszy wsz dzie). W efekcie pewien ł ł ł ę
m czyzna w wieku 28 lat wsta i wyskoczy jak jele . Mia zabanda owan nog . By chory na ęż ł ł ń ł ż ą ę ł
praw nog i cierpia z jej powodu, równie dlatego, e straci prac . Aby to potwierdzi , pokazywa ą ę ł ż ż ł ę ć ł
wszystkim zabanda owan nog , która od tej chwili nie by a ju powodem kalectwa. T um klaska ż ą ę ł ż ł ł
i wszyscy wielbili Pana. Wszyscy widzieli jak wytrysn a chwa a Pana na oczach wszystkich wraz ęł ł
z deszczem b ogos awie stwa i uzdrowie , którymi Pan obdarza t wyschni t i spragnion ziemi . ł ł ń ń ł ę ę ą ą ę
Nazajutrz by y liczne wiadectwa. Niewidomy odzyska wzrok i sk a ł ś ł ł da wiadectwo, dzi kuj c Bogu. ł ś ę ą
Najwi ksz jednak niespodziank by o, kiedy nast pnego dnia dziesi cioletnia dziewczynka, która ę ą ą ł ę ę
od urodzenia nie mówi a ani nie s ysza a, zosta a uzdrowiona: Otworz si uszy g uchych i j zyk ł ł ł ł ą ę ł ę
niemych wykrzyknie... . Ta ma a dziewczyn ł ka, g ucha od urodzenia, by a tak przera ona, gdy nagle ł ł ż
us ysza a piewy, e zacz a panicznie krzycze , zatykaj c sobie uszy i ucieka . Powoli uspokoi a si ł ł ś ż ęł ć ą ć ł ę
i na drugi dzie razem z matk , promieniej c z rado ci, przysz a do prezydium, aby pokaza , e zosta a ń ą ą ą ś ł ć ż ł
uzdrowiona. Powiedzieli my do niej jedno s owo po francusku, które powtórzy a bezb dnie. By a ś ł ł łę ł
zafascynowana tym, e mog a powtarza to, co mówimy, podobnie jak dziecko, które nauczy o si ż ł ć ł ę
wymawia mama i tata . Uzdrowienie to wywo a o wielki podziw, który ogarn ca stolic . T um ć ł ł ął łą ę ł
rós do tego stopnia, e pod koniec rekolekcji by o ju ponad 50 000 ludzi. ł ż ł ż
Rekolekcje w Linzolo pozostawi y mi niezapomniane wra enie. Lecz to by dopiero pocz tek. ł ż ł ą
W niedziel odby a si Msza wi ta w katedrze, razem z modlitw za chorych. Musieli my odprawi j ę ł ę Ś ę ą ś ć ą
na zewn trz, poniewa by o tak wielu ludzi, e nie mogli zmie ci si w ko ciele. Podczas Mszy w. ą ż ł ż ś ć ę ś Ś
Pan ukaza znak bardzo jasno potwier ł dzaj cy prawdziwo S owa Bo ego, tak jak to by o w przypadku ą ść ł ż ł
paralityka: A eby cie wiedzieli, e Syn cz owieczy ma w adz odpusz ż ś ż ł ł ę czania grzechów, wsta , we ń ź
swoje o e i id ! ( k 5,24). Po modlitwie za chorych pewien cz owiek, który by chromy i nie móg si ł ż ź Ł ł ł ł ę
porusza ju od 8 lat, sam nie wie jak, ale zosta uzdrowiony przez Pana. Ku zaskoczeniu wszystkich, ć ż ł
wsta nagle z ó ka i zacz i w kierunku o tarza, tam dzi kowa publicznie Bogu przez mikrofon ł ł ż ął ść ł ę ł
w ród p aczu i kania. By zdrowy. ś ł ł ł
Przez dwa nast pne dni odbywa y si rekolekcje dla ksi y i zakon ę ł ę ęż ników w Brazzaville.
Musiano odprawi dwie równoleg e Msze w. w dwóch ró nych ko cio ach, gdzie zaproszono chorych. ć ł Ś ż ś ł
Pierwsza by a odprawiona na zewn trz ko cio a w. Piotra, gdzie zgromadzi o si kilka tysi cy chorych ł ą ś ł Ś ł ę ę
wype niaj c ca y plac. Mówi em na temat: Eucharystia jako sakrament uzdrowienia i Pan przyszed , ł ą ł ł ł
aby potwierdzi Sw rzeczywist obecno w Eucharystii. Najpierw uzdro ć ą ą ść wi pewn kobiet maj c ł ą ę ą ą
55 lat, któr przywieziono na wózku. Le a a sparali owana od przesz o dwóch i pó lat. Pan podniós j ą ż ł ż ł ł ł ą
w czasie Komunii w. Pomog em jej, podaj c r k , aby mog a doj do o tarza, z trudno ci pokonuj c Ś ł ą ę ę ł ść ł ś ą ą
trzy stopnie. Gdy tam dosz a, zacz a ta czy z rado ci. Nast pnie druga sparali owana osoba ł ęł ń ć ś ę ż
m czyzna, które ęż go przynie li na ramionach przyjaciele, podniós si i powolnym krokiem zacz i ś ł ę ął ść
zbli aj c si do o tarza. Uzdrowienia wszelkiego rodzaju mno y y si . Pan przemówi do Swego ludu: ż ą ę ł ż ł ę ł
 Podnie cie os ab e r ce i wzmocnijcie utrudzone kolana; powied cie sercom zal knionym: nie bójcie ś ł ł ę ź ę
si , mówi wasz Bóg! . ę
We wtorek nie mogli my celebrowa Eucharystii w ko cio ach. Byli my zmuszeni uda si na ś ć ś ł ś ć ę
stadion w okolicach parafii wi tej Anny, który móg pomie ci 15 000 ludzi. O godzinie trzeciej ś ę ł ś ć
po po udniu stadion p ka w szwach i jeszcze wielu ludzi by o na zewn trz. Trzeba by o zamkn ł ę ł ł ą ł ąć
bramy. Eucharystia by a konceleb ł rowana pod przewodnictwem arcybiskupa odprawia a j du a ilo ł ą ż ść
ksi y. Mówi em kazanie o cudach, które ukaza Jezus uczniom Jana Chrzciciela, gdy zapytali Go: ęż ł ł
 Czy Ty jeste Mesjaszem, czy mamy oczekiwa innego? Jezus odpowiedzia : ś ć ł
 Id cie i donie cie Janowi to, co cie widzieli i s yszeli: niewidomi wzrok odzyskuj , chromi chodz , ź ś ś ł ą ą
tr dowaci doznaj oczyszczenia i g usi s ysz , umarli zmartwychwstaj , a ubogim g osi si Dobr ę ą ł ł ą ą ł ę ą
Nowin ( k 7,22nn). ę Ł
Po modlitwie za chorych wielu ludzi zosta o dotkni tych moc Ducha wi tego. Nazajutrz nast pi o ł ę ą Ś ę ą ł
wiele wiadectw. Najbardziej zdziwi nas uzdrowiony ch opiec, który by g uchoniemy od urodzenia. ś ł ł ł ł
Jego ojciec, profesor kolegium w Brazzaville zorganizowa tej nocy wi to, aby wraz ze swymi ł ś ę
przyjació mi podzi kowa Bogu za uzdro ł ę ć wienie. Nazajutrz cz owiek ten, który by zapisany do partii ł ł
komunistów, poszed do centralnego komitetu, odda swoj legitymacj cz onkowsk i powiedzia : ł ł ą ę ł ą ł
 Nie potrzebuj ju tego. Bóg istnieje! Mój syn zosta przez Niego uzdrowiony! ę ż ł
Od tego momentu rozpocz y si w rz dzie sprzeciwy. Pracownicy s u by bezpiecze stwa byli ęł ę ą ł ż ń
prawdziwie zaintrygowani tym, co si dzieje. Pewnej nocy przyszed do nas jeden z pracowników ę ł
rz du, aby nas ostrzec, e powsta o wielkie zaniepokojenie. Powiedzia do nas: ą ż ł ł
 B d cie gotowi, bo Lenin jest w niebezpiecze stwie! ą ź ń
Nazajutrz przyszed ponownie i rzek : ł ł
 Jest coraz wi cej krytyki po ród cz onków partii... Marks umar ... ę ś ł ł
Ś ś ę miali my si z tego bardzo d ugo. Podczas wszystkich naszych kaza mieli my wielu szpiegów, którzy ł ń ś
towarzyszyli nam wsz dzie. ę
Nazajutrz wsiedli my do ma ego samolotu, aby g osi S owo Bo e w odleg ej o 700 km ś ł ł ć ł ż ł
miejscowo ci Pointe Noire oraz w Loutete. W ci gu dziesi ciu lat ewangelizacji nie widzia em tyle ś ą ę ł
b ogo ł s awie stwa rozlanego na ludzi zgromadzonych na Eucharystii, ile otrzymali ludzie na pierwszej ł ń
Mszy w. w Point Noire Chromi chodzili, niewidomi zaczynali widzie , g usi s yszeli... Chcieli my Ś ę ć ł ł ś
zapisa wszystkie te uzdrowienia na pierwszej Mszy w. by o ich ponad sto. By to prawdziwy ć Ś ł ł
podarek od Boga Mi osierdzia: Ubodzy rozraduj si w wi tym Izraela . ł ą ę Ś ę
Świadectwo, które wywar o najwi ksze wra enie, pochodzi o od pastora protestanckiego, który ł ę ż ł
od lat by sparali owany z powodu wylewu krwi do mózgu. Przed sam Msz wi t przywieziono go ł ż ą ą Ś ę ą
taksówk i przeniesiono na wózek inwalidzki. Bóg, który jest praw ą dziwym Ojcem i chce czy łą ć
w mi o ci Swoje dzieci, uzdrowi tego pastora podczas trwania Eucharystii. Oto prawdziwy ekumenizm ł ś ł
ze strony Boga! Nazajutrz, w czasie sk adania wiadectw, cz owiek ten wsta spo ł ś ł ł kojnie z krzes ał
i skierowa si o w asnych si ach do mikrofonu, po czym p acz c, z dr eniem w g osie i ze ł ę ł ł ł ą ż ł
wzniesionymi r kami, dzi kowa g o no Bogu. Mo ecie wyobrazi sobie, jaka rado zapanowa a ę ę ł ł ś ż ć ść ł
w naszych sercach: podnie cie zbola e ramiona, wzmocnijcie os ab e kolana... . ś ł ł ł
Praca by a m cz ca, ale pe na rado ci. Cuda i znaki zdzia ane przez Pana obali y na ziemi ł ę ą ł ś ł ł ę
teori marksistów na temat mierci Boga. ę ś
Brakowa o ju tylko Mszy wi tej na zako czenie z udzia em 40 000 osób. By em bardzo ł ż Ś ę ń ł ł
zm czony i powiedzia em do ojca Kombo: Jutro d ugo pi i wstaj pó no! ę ł ł ś ę ę ź
Nie zd y em si jednak po o y , gdy funkcjonariusze s u by bezpiecze stwa, którzy przyszli do mnie, ąż ł ę ł ż ć ł ż ń
bynajmniej nie w celach modlitewnych, kazali mi i ze sob na przes uchanie. Powiedzia em do siebie: ść ą ł ł
 eby tylko nie powtórzy a si historia z Jugos awii... . Tym Ż ł ę ł czasem jednak ojcowie jezuici nie chcieli,
abym poszed sam z policj , bo pami tali, e w 1977 roku kardyna skorzysta z zaproszenia i zosta ł ą ę ż ł ł ł
zlikwidowany. Towarzyszyli mi wi c w drodze do komendy policji. Tam, razem z ojcami Martin ę
i Kombo, dowiedzieli my si , e jeste my aresztowani. Oskar ono mnie, e nielegalnie przekroczy em ś ę ż ś ż ż ł
granic Kongo. Faktycznie, w mojej wizie brakowa o piecz tki. Poniewa brakowa o stempla, logika ę ł ą ż ł
komunistyczna wywnioskowa a, e znalaz em si w Kongo przyp yn wszy szalup albo te wp aw. ł ż ł ę ł ą ą ż ł
Rozpocz y si d ugie przes uchania, w czasie których chciano mnie pochwyci na jakim s owie. Jasno ęł ę ł ł ć ś ł
widzia em, e powodem mego prze ladowania by y, podobnie jak w Jugos awii, moje kazania. Znaki, ł ż ś ł ł
którymi Pan towarzyszy przepowiadaniu, by y przeciwne nauczaniu rz du marksistows ł ł ą kiego, chociaż
nigdy nie mówi em o polityce w czasie moich kaza czy konferencji. Kiedy pomy la em, e k opoty ł ń ś ł ż ł
sprawi im Jezus, którego uznali za nie yj cego, zacz em si mia ... Zachowywali si tak ostro nie, ł ż ą ął ę ś ć ę ż
jakby wierzyli w zmartwychwstanie. W czasie jednego z przes ucha , które trwa o ponad dwie i pó ł ń ł ł
godziny, zapytano mnie, czy mam w zwyczaju k ama . Pytano mnie tak e, czy moja pos uga jest ł ć ż ł
w zgodzie z Watykanem. Rz d marksistowski czuwa nad ortodoksyjno ci mojego po ą ł ś ą s ugiwania! ł
Potem przes uchiwani byli ojciec Kombo i ojciec Martin. Gdy przes uchiwano ojca Martin, siedzia em ł ł ł
z ojcem Kombo, opowiadaj c mu zabawne wydarzenia z moich podró y. mia si , a i ja tak e ą ż Ś ł ę ż
wygl da em na szcz liwego. Nasi prze ladowcy zdenerwowali si z tego powodu i rozdzielili nas ą ł ęś ś ę
umieszczaj c ka dego w osobnym k cie. Wygl dali my jak dzieci w szkole, ukarane przez nauczyciela ą ż ą ą ś
i bardzo nas to roz miesza o, czego nie ukrywali my, poniewa nie wiedzieli my nic o tym, ś ł ś ż ś
że w wi zieniu nie mo na si mia . ę ż ę ś ć
Po pó nocy, b d c z eranym przez komary, zdoby em si na co , na co dotychczas nie mog em ł ę ą ż ł ę ś ł
si zdoby w sposób szczery: Ewangelia wymaga od nas, aby my modlili si za naszych ę ć ś ę
prze ladowców i tych, którzy nas k amliwie oczerniaj . Odmówi em wi c w wi zieniu pi Ró a ców ś ł ą ł ę ę ęć ż ń
za agentów s u by bezpiecze stwa. O godzinie pi tej rano odtransportowano mnie pod stra i bez ł ż ń ą żą
paszportu do rezydencji ojców jezuitów. Zabroniono mi wszelkich wyst pie publicznych. Ostrze ono ą ń ż
mnie, e w poniedzia ek po po udniu b d wezwany na nast pne przes uchanie. Zaraz po przybyciu ż ł ł ę ę ę ł
do ojców jezuitów, po oł ży em si spa i usn em. Oko o trzeciej po po udniu wsta em wypocz ł ę ć ął ł ł ł ęty.
Wtedy Pan w o y w moje serce s owa, które o wieci y mnie. D wi cza y w moim wn trzu bardzo ł ż ł ł ś ł ź ę ł ę
wyra nie, jak proroctwo: Zakosztowawszy s odyczy Niedzieli Palmowej, czy nie wydaje ci ź ł ż
si normalne spróbowa co nieco smaku Wielkiego Pi tku? Odpowie ę ć ą dzia em: ł
 Dobrze, Panie, aby my tylko nie poprzestali na Wielkim Pi tku. ś ą
Wszystko to mia o tylko jeden cel: przeszkodzenie w manifestacji wiary przewidzianej ł
na poniedzia kowe popo udnie na stadionie. Lu ł ł dzie z rz du byli ju zm czeni ci gle nowymi ą ż ę ą
świadectwami, sk adany ł mi przez ludno Kongo, o tym, e Jezus yje i e Ewangelia jest prawdziwa, ść ż ż ż
i ż ć e nie trzeba oczekiwa innych zbawicieli... Sam Jezus nas zbawia.
Tej nocy, któr sp dzi em na przes uchaniu w urz dzie bezpiecze s ą ę ł ł ę ń twa, zrozumia em o wiele ł
lepiej z o szatana i z o liwo oraz g upot ludzi, którzy pozwolili omami si przez fa szywe ł ść ł ś ść ł ę ć ę ł
ideologie. Nast pnej nocy przyszli po mnie tak e, aby zabra mnie na trzygodzinne przes uchanie. ę ż ć ł
We wtorek, po po udniu na stadionie zebra si t um, aby celeb ł ł ę ł rowa Msz w. dzi kczynn ć ę Ś ę ą
za uzdrowienia. Byli tam nawet ludzie z Kamerunu i Zairu. Gdy dowiedzieli si , e jestem w wi zieniu, ę ż ę
powsta o wiele wrogich g osów przeciwko rz dowi. Ostatnie wreszcie przes uchanie trwa o we wtorek ł ł ą ł ł
od 19.30 do 22-giej. Powiedziano mi, e otrzymam paszport nazajutrz rano. W rod o godzinie 10.00 ż ś ę
przywrócono mi wolno . Arcybiskup przyje d a kilkakrotnie, aby mnie odwiedzi . By t histori ść ż ż ł ć ł ą ą
bardzo upokorzony, podobnie jak ojcowie jezuici. Zjedli my ostatni posi ek o 13-tej i odp yn em ś ł ł ął
z powrotem do Zairu, do wolnego kraju: niech yje wolno ! ż ść
W Zairze prowadzi em 3-dniowe rekolekcje dla liderów Odnowy. Przed rozpocz ciem ł ę
rekolekcji pojecha em przywita si z kardyna em Mallula z Kinshasa w towarzystwie ojca Guy'a. ł ć ę ł
Kardyna okaza nam wielk uwag i by bardzo mi y. Opowiedzia em mu w krótkich s owach o tym, co ł ł ą ę ł ł ł ł
Pan uczyni w Kongo. Kiedy opowiada em mu o uzdrowieniu dwóch g uchoniemych, pi ciu ł ł ł ę
paralityków, dwóch niewidomych i wielu innych chorych, s ucha mnie z szeroko otwar ł ł tymi oczami.
Z wielk sympati zapyta mnie, jak to wszystko t umacz . Odpowiedzia em: ą ą ł ł ę ł
 Po prostu Ewangelia jest prawdziwa.
Odpar zaraz: ł
 Niech ojciec odprawi Msz wi t w Kinshasa. Zaraz poprosz o wyznaczenie takiego miejsca, ę Ś ę ą ę
w którym mogliby si wszyscy zgroma ę dzi . ć
W niedziel wieczorem, po sko czonych rekolekcjach dla liderów, odby a si Msza w. ę ń ł ę Ś
za chorych. By a ona og oszona we wszystkich ko cio ach w mie cie. Tak wiec w niedziel wieczorem ł ł ś ł ś ę
kardyna wraz z wieloma innymi ksi mi, odprawi ze mn Msz wi t dla chorych, zgromadzonych ł ęż ł ą ę Ś ę ą
w liczbie ponad 10 000 na dziedzi cu Pa acu Ludo ń ł wego. Ten pot ny pa ac, mog cy pomie ci na ęż ł ą ś ć
dziedzi cu ponad 1000 samochodów, zosta zbudowany przez Mao-Tsetunga, aby przyci g ń ł ą n ludno ąć ść
do marksizmu. Plac ten u yto tylko dwa razy: na Mszy w. odprawionej przez Papie a oraz w naszym ż Ś ż
przypadku! W ten sposób wrogowie Ewangelii nie wiadomie oddawali cze Panu Jezusowi. ś ść
Opowiedzia em, co widzia em w czasie 10 lat ewangelizacji, szcze ł ł gólnie podkre laj c to, ś ą
co dzia o si w Kongo. Pan nam b ogos awi do tego stopnia, e poproszono o odprawienie jeszcze ł ę ł ł ł ż
jednej Mszy wi tej za chorych nazajutrz, w tym samym miejscu. Tym razem t um przekroczy Ś ę ł ł
znacznie liczb 30 000 osób. Przypomnia em sobie proroc ę ł two Pana, które otrzymali my wtedy, ś
gdy pytali my Go, dlaczego przysy a nam tylu ludzi: Ewangelizujcie Mój lud, chc mie lud, który ś ł ę ć
Mnie chwali! .
W czasie tej drugiej Mszy wi tej by y pi kne wiadectwa po Ś ę ł ę ś chodz ce od osób uzdrowionych ą
w niedziel wieczorem i chwa a Pana o wietla a wszystko. Na zako czenie kardyna udzieli swojego ę ł ś ł ń ł ł
b ogo ł s awie stwa i zacz pada deszcz. Mieszka cy Zairu czekali na niego ju od kilku miesi cy ł ń ął ć ń ż ę
teraz wracali do domu piewaj c. Upatrywali w tym deszczu jeszcze jedno b ogos awie stwo. ś ą ł ł ń
Ten nieco przyd ugi list daje wam próbk ksi ki, któr przygoto ł ę ąż ą wuj , aby opowiedzie wam ę ć
o rado ci, jak prze ywam widz c i s y ś ą ż ą ł sz c, co si dzieje wokó mnie od chwili mego uzdrowienia, ą ę ł
które mia o miejsce 10 lat temu. Razem z ask uzdrowienia otrzyma em tak e ask odkrycia ł ł ą ł ż ł ę
w wi kszym stopniu ni kiedykolwiek wcze niej, mocy modlitwy i obecno ci Ducha wi tego ę ż ś ś Ś ę
w dzisiejszym Ko ciele. Dzi ki sk adam Bogu za to, e mog em razem z wami wszystkimi prze y ś ę ł ż ł ż ć
tę Now Pi dziesi tnic ! B ogos awi wam z ca ego serca! Pozosta cie zjednoczeni w modlitwie.

Odp: Uzdrowienia z Imprimatur 4 lata temu #3892

 • frater
 • ( Admin )
 • Offline
 • Administrator
 • Posty: 1293
 • Oklaski: 8
ROZDZIA X Ł
Ostatnia podróż
Chcia bym zako czy t ksi k , opowiadaj c pewne ciekawe wydarzenie. ł ń ć ę ąż ę ą
Po serii rekolekcji, w których bra em udzia w Polinezji w przeci gu dwóch tygodni, wsiad em ł ł ą ł
do samolotu powrotnego i spocz em wygodnie w fotelu. Podczas gdy samolot wznosi si ponad ął ł ę
chmury tak, i mia em wra enie, e dotykam prawie nieba, zacz em s ucha kasety Johna Littletona, ż ł ż ż ął ł ć
który piewa : Twoje podró e jeszcze si nie sko czy y . S owa te uderzy y mnie g boko, brzmia y ś ł ż ę ń ł ł ł łę ł
one jak proroctwo w moim sercu i odpowiedzia em g o no: Amen! . Cz owiek siedz cy obok mnie, ł ł ś ł ą
który czyta swoj gazet , spojrza na mnie zza okularów badawczym wzrokiem my l c, ł ą ę ł ś ą
że zwariowa em i e rozmawiam sam ze sob ... ł ż ą
Moje podró e rozpocz y si z pewno ci 55 lat temu, gdy przy ż ęł ę ś ą szed em na wiat przez akt ł ś
niesko czonej mi o ci Boga. Teraz pod ń ł ś j em podró powrotn do ostatniej ojczyzny, do Niebieskiej ął ż ą
Jerozolimy, gdzie nie ma a oby, ani ez, ani cierpienia, ani choroby, ani mierci. Ka dego dnia jestem ż ł ł ś ż
coraz bli ej Domu na zawsze otwartego, gdzie odszed Jezus, aby przygotowa nam miejsce razem ż ł ć
ze ś ę ę ę ę wi tymi. Marz o poranku, gdy znajd si u kryszta owych bram i murów z jaspisu. Ju widz ł ż ę
siebie maszeruj cego ulicami ze z ota nad brzegiem kryszta owego morza w Nowej Jerozolimie, ą ł ł
ozdobionej rubinami, zielonymi szmaragdami i niebieskimi topazami. Zanurz si w wodzie ycia, ę ę ż
b yszcz cej jak srebro, które tryska od tronu Baranka, ko o drzew, które przez dwana cie miesi cy ł ą ł ś ę
wydaj owoce lecz ce narody. ą ą
Podró ju rozpocz a si i nie ma powrotu do tego, co by o. Jak ania pragnie wody ż ż ęł ę ł ł
ze strumienia, tak dusza moja i cia o pragn krzycze z rado ci w obecno ci Boga ywego. Odczuwam ł ą ć ś ś Ż
wielkie pragnienie znale si w Jerozolimie, która jest po o ona najwy ej ze wszystkiego, co istnieje. źć ę ł ż ż
I tylko z jednego powodu chc , aby podró trwa a jak najd u ej z powodu zawrotu g owy, którego ę ż ł ł ż ł
spodziewam si dosta , gdy zobacz to wszystko... W mgnieniu oka na d wi k tr by ujrz Go twarz w ę ć ę ź ę ą ę ą
twarz. On mnie b dzie mia i ja Jego, gdy znajd si za murami Jerozolimy... Osobiste zaproszenie ę ł ę ę
zosta o napisane Krwi Baranka i przys ano je do mnie, abym wzi udzia w Jego godach... ł ą ł ął ł
Oblubienica przystroi a si ju w klejnoty: w dary i charyzmaty, ubrana w diadem ze s o ca. Jej suknia ł ę ż ł ń
przyozdobiona jest cnotami i oczy jej wiec si ogniem Umi owanego. ś ą ę ł
W czasie tych ostatnich lat by em wiadkiem dzie mi o ci i mi o ł ś ł ł ś ł sierdzia Boga. Je li jest on tak ś
wielki w Swoich dzie ach, jakim pot nym oka e si osobi cie?... Je li promienie Jego mi osierdzia s ł ęż ż ę ś ś ł ą
tak wietlis ś te, jakim oka e si On, S o ce Sprawiedliwo ci? Je li w wierze mo emy zobaczy Jego ż ę ł ń ś ś ż ć
drogi, to co b dzie, gdy w wizji zobaczymy Jego samego? ę
Dlatego te zarówno w samolocie, jak i na grzbiecie osio ka piewam nieustannie: Uradowa em ż ł ś ł
si , gdy mi powiedziano: «pójdziemy do domu Pana!» Ju stoj nasze stopy u twych bram, ę ż ą
Jerozolimo .
Panie mój i Bo e, chc tak e powiedzie ostatnie s owa: ż ę ż ć ł
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaj . ę
Z daleka przenikasz moje zamys y, ł
widzisz moje dzia anie i mój spoczynek ł
i wszystkie moje drogi s Ci znane. ą
Cho jeszcze nie ma s owa na j zyku: ć ł ę
Ty, Panie, ju znasz je w ca o ci. ż ł ś
Ty ogarniasz mnie zewsz dą
i k adziesz na mnie sw r k . ł ą ę ę
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wznios a: nie mog jej poj . ł ę ąć
Gdzie si oddal przed Twoim duchem? ż ę ę
Gdzie uciekn od Twego oblicza? ż ę
Gdy wst pi do nieba, tam jeste ; ą ę ś
jeste przy mnie, gdy si w Szeolu po o . ś ę ł żę
Gdybym przybra skrzyd a jutrzenki, ł ł
zamieszka na kra cu morza: ł ń
tam równie twoja r ka b dzie mnie wiod a ż ę ę ł
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Je li powiem: Niech mnie przynajmniej ciemno ci okryj i noc mnie otoczy jak wiat o : ś ś ą ś ł
sama ciemno nie b dzie ciemna dla Ciebie, ść ę
a noc jak dzie zaja nieje: ń ś
mrok jest dla Ciebie jak wiat o. ś ł
Ty bowiem utworzy e moje nerki, ł ś
Ty utka e mnie w onie mej matki. ł ś ł
Dzi kuj Ci, e mnie stworzy e tak cudownie. ę ę ż ł ś
Godne podziwu s Twoje dzie a i dobrze znasz moj dusz , nie tajna Ci moja istota, ą ł ą ę
kiedy w ukryciu powstawa em, utkany w g bi ziemi, ł łę
Oczy Twoje widzia y me czyny i wszystkie s spisane w Twej ksi dze, dni okre lone zosta y, ł ą ę ś ł
chocia aden z nich jeszcze nie nasta . ż ż ł
Jak nieocenione s dla mnie my li Twe, Bo e, ą ś ż
jak ogromna jest ich ilo ! ść
Gdybym je przeliczy , wi cej ich ni piasku; ł ę ż
gdybym doszed do ko ca, jeszcze jestem z Tob (Ps 139,1-18). ł ń ą
Seria wydawnicza Y DOBR NOWIN powsta a w celu niesienia najwybitniejszych publikacji Ż Ć Ą Ą ł
z nurtu Odnowy w Duchu wi Ś ętym.
Centraln postaci wszystkich ksi ek ą ą ąż nale cych do tej serii jest JEZUS CHRYSTUS. żą
Pozycja "Jezus yje" nale y do cis ej czo ówki bestsellerów wiato ż ż ś ł ł ś wych.
W ci gu zaledwie kilku lat przet umaczono j na 16 j zyków, sprzedano ponad 600 000 egzemplarzy, a ą ł ą ę popyt na ni ci gle ą ą
ro nie. Ksi ka zawdzi cza to nie tylko nazwisku autora, znanemu na pi ciu kontynentach wiata, lecz tak e, a mo e przede ś ąż ę ę ś ż ż
wszystkim, swej niecodziennej tre ci. ś
Ukaza y si równie ł ę ż:
Emilien Tardif, Jos H. Prado Flores JEZUS JEST MESJASZEM ć
Thomas Forrest, Jos H. Prado Flores JEZUS CHRYSTUS ć
 UZDROWICIEL MOJEJ OSOBY
 • Strona:
 • 1
 • 2
Wygenerowano w 5.42 sekundy